Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай яамануудай хүтэлбэрилэгшэд томилогдобо

Буряад Уласай яамануудай хүтэлбэрилэгшэд томилогдобо

25-11-2017

Улаан-Үдэдэ ноябриин 25-да Элүүрые хамгаалгын, Аяншалгын, Эдэй засагай, Соёлой, Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай хүтэлбэрилэгшэд томилогдобо.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үндэр тушаалда 18 зууршалагшадтай уулзажа, сайдуудые томилбо. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай бэеын тамирай, спортын, залуушуулай болон аяншалгын ехэ һургуулиин кафедрын хүтэлбэрилэгшэ Вячеслав Дамдинцурунов Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман хүтэлбэрилбэ. «Информ-Полисой» захирал Соёлма Дагаева – Соёлой яаман, Улаан-Үдын Эдэй засагай хүгжэлтын болон аяншалгын хорооной аяншалга хүгжөөлгын таһагай дарга Мария Бадмацыренова – Аяншалгын яаман, Буряад Уласай ФОМС жасын захирал Дамбинима Самбуев Элүүрые хамгаалгын яаманай хүтэлбэрилэгшын тушаал эзэлбэ.

Хуби ниилүүлһэн нээмэл «Росбанк» бүлгэмэй Буряадтахи таһагай захирал Александр Бардалеев Эдэй засагай яаманай хүтэлбэрилэгшын тушаал эзэлхэ тухай Буряад Уласай Арадай Хуралда хэлсэгдэхэ юм.

Буряад Уласай сайдуудай тушаалда зууршалагшадтай уулзалгын үедэ, Алексей Цыденов мүрысөөндэ хабаадаһандань баяраа мэдүүлжэ, сайдай тушаал эзэлэгшэдые амаршалба. Мүрысөөндэ хабаадагшад яамануудай хүтэлбэриин нөөсэдэ орохо юм.

«Ородой Холбоото Уласай арадай ажахын болон гүрэнэй албанай академиин мэргэжэлтэ шүүбэришэд, сайдай тушаал эзэлхэ мүрысөө эмхидхэгшэдэй хэлэһээр, Буряад Уласай үндэр тушаал эзэлхэ мүрысөөндэ, зарим можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшын орлогшонуудһаа һайн бэлэдхэлтэй. Улас дотор таниха хүмни үсөөн, тиимэһээ энэ мүрысөөнэй ашаар арга боломжонуудаа, ямар хүнүүдтэй байһанаа мэдэхэ болоообди. Сэхынь хэлэхэдэ, хэн нэгэниие шэлэхэдэ ехэ хүндэ байгаа. Иимэ хүнүүдтэй байһанаа баясанаб», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын үүсхэлээр сайдуудай тушаал эзэлхэ мүрысөөн октябрь һарада эхилһэн байна гэжэ һануулнабди. Мүрысөөндэ бүхыдөө 118 мэдүүлгэ ороһон юм.

Энээнһээ урид, Алексей Цыденов Буряад Уласай яамануудай хүтэлбэрилэгшын тушаалда уялга дүүргэгшэд байһан Маргарита Магомедова, Николай Рузавин, Татьяна Быкова, Алексей Мишенин, Сергей Козлов болон Юрий Сафьянов гэгшэдые сайдуудай тушаалда томилоо гэжэ һануулнабди.


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов сайдай тушаал эзэлхэ конкурс



Наши издания