Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшын захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ томилогдобо

Буряад Уласай Толгойлогшын захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ томилогдобо

27-11-2017

Буряад Уласай Толгойлогшын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын тушаалда Баир Дашиевич Цыреновые томилхо тухай Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралда энэ асуудалаар хэлсэхэ юм. Буряад Уласай Толгойлогшын захиргаанай хүтэлбэрилэгшын тушаал октябриин 3-һаа Пётр Носков эзэлжэ байгаа гэжэ һануулнабди.

Тиихэдэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үндэр тушаалда 18 зууршалагшадтай уулзажа, сайдуудые томилбо. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай бэеын тамирай, спортын, залуушуулай болон аяншалгын ехэ һургуулиин кафедрын хүтэлбэрилэгшэ Вячеслав Дамдинцурунов Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман хүтэлбэрилбэ. «Информ-Полисой» захирал Соёлма Дагаева – Соёлой яаман, Улаан-Үдын Эдэй засагай хүгжэлтын болон аяншалгын хорооной аяншалга хүгжөөлгын таһагай дарга Мария Бадмацыренова – Аяншалгын яаман, Буряад Уласай ФОМС жасын захирал Дамбинима Самбуев Элүүрые хамгаалгын яаманай хүтэлбэрилэгшын тушаал эзэлбэ.

Хуби ниилүүлһэн нээмэл «Росбанк» бүлгэмэй Буряадтахи таһагай захирал Александр Бардалеев Эдэй засагай яаманай хүтэлбэрилэгшын тушаал эзэлхэ тухай Буряад Уласай Арадай Хуралда хэлсэгдэхэ юм.

Мэдээсэл:

Цыренов Баир Дашиевич 1956 оной апрелиин 18-да түрэһэн юм. Тэрэ 1979 ондо Уралай гүрэнэй ехэ һургуули дүүргэһэн байна. Баир Дашиевич гүн ухаанай эрдэмэй кандидат гэһэн нэрэ зэргэтэй юм. Тэрэ «Москва хотодо 850 жэлэй ой», Монгол гүрэнэй «Найрамдал» медальнуудаар, Буряад Уласай Засагай газарай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаһан юм. Хизаарламал харюусалгатай «КФК «Метрополь» бүлгэмэй уласта ажаябуулгын захиргаанай захирал. 2013 оной сентябриин 17-һоо Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал. «Ниитэ нэгэ Росси» намай гэшүүн. Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай бодолгын, байгаалиин нөөсэнүүдые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын талаар хороон гэшүүн. Улаан-Үдэ хотын ниигэмэй-эдэй засагай бодолгын хүгжэлтын талаар хорооной түрүүлэгшэ. Буряад Уласай Арадай Хуралай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй сурбалжалагшадай аккредитациин талаар комиссиин гэшүүн.

Буряад Уласай Арадай Хуралай сайтһаа гэрэл зураг абтаба. 


Теги: Баир Дашиевич Цыренов Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Толгойлогшын захиргаанНаши издания