Главная / Новости /Культура / Театрай шүүмжэлэгшэ Глеб Ситковский Улаан-Үдэ ерэхэ

Театрай шүүмжэлэгшэ Глеб Ситковский Улаан-Үдэ ерэхэ

06-12-2017

«Ново-Сибирский транзит» гэһэн Можо хоорондын тетрнуудай фестиваль-мүрысөөнэй мэргэжэлтэ шүүбэришэдэй эблэлэй гэшүүн, Театрай үндэһэтэнэй «Алтан баг» шангай мэргэжэлтэ шүүбэришэдэй эблэлэй болон жюриин гэшүүн Глеб Ситковский Буряадай ниислэл хотодо декабриин 10-да бууха.

Сибирь, Урал болон Алас Дурна зүгэй драмын театрнуудые нэгэдүүлдэг «Ново-Сибирский транзит» гэһэн Можо хоородын фестиваль-мүрысөөн хоёр жэлэй нэгэ удаа үнгэргэгдэдэг. 2018 оной май һарада Новосибирскын «Красный факел» театрта фестиваль-мүрысөөн эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада «Ричард III» гэһэн зүжэг шэлэн абалгын шатада хабаадана. Буряадай гүрэнэй Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театр Уильям Шекспирэй зүжэгөөр Сергей Левицкиин табиһан «Ричард III» гэһэн найруулгаар ээлжээтэ 89-дэхи театрай хаһаяа эхилһэн байна. Буряадай гүрэнэй ород драмын театрай зүжэг «Ново-Сибирский транзит» гэһэн мүрысөөндэ хабаадаха тухайнь һүүлдэ мэдэгдэхэ юм.

Тиихэдэ Н. Бестужевэй нэрэмжэтэ Ород драмын театрай «Театральный лекторий» гэһэн хэмжээ ябуулгада Глеб Ситковский хабаадаха. Декабриин 10-да Бага тайзан дээрэ «Алтан баг-2018» тухай арсалдаан: мэргэжэлтэ шүүбэришэд яагаад ажалаа ябуулааб, хэниие, юундэ шэлээб» гэһэн лекци уншажа, Ород гүрэнэй найруулагшадай зүжэгүүд театрай фестивальда яажа шэлэн абагданаб, мэргэжэлтэ шүүбэришэдэй эблэл яагаад ажалаа эрхилнэб, ямар шалтагаанаар зарим зүжэгүүд эрхимэй тоодо ороноб гэжэ театрай шүүмжэлэгшэ хөөрэхэ. Санкт-Петербургын Ленсоведэй нэрэмжэтэ театрай «Дядя Ваня», Александринска театрай «Чук и Гек», Г.А. Товстоноговой нэрэмжэтэ Ехэ драмын театрай «Губернатор», Москва хотын «Гоголь-центр» театрай «Кузмин. Форель разбивает лед» болон немецкэ-швейцарска Rimini Protokoll бүлэгэй «В гостях. Европа» гэһэн зүжэгүүдэй жэшээ дээрэ Глеб Ситковский мүнөө үеын театр “үсэгэлдэрэй” театрһаа юугээр илгаатайб гэжэ харуулха.

Н.А.Бестужевэй нэрэмжэтэ ород драмын театрай «Театральный лекторий» гэһэн түсэлэй хэмжээндэ тус лекци эмхидхэгдэхэ. Хоёр жэлэй туршада эмхидхэгдэһэн хэмжээ ябуулгын үедэ театрай шүүмжэлэгшэ, театр шэнжэлэгшэ Туяна Будаева, театрай менеджер, Чеховэй нэрэмжэтэ Москвагай уран һайханай театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшын туһалагша Павел Руднев, Вс.Мейерхольдын нэрэмжэтэТүбэй захирал Елена Ковальская болон Г.Камалай нэрэмжэтэ Татарстанай гүрэнэй академическэ театрай уран зохёолой-драматургиин таһагай хүтэлбэрилэгшэ Нияз Игламов гэгшэдтэй уулзалганууд үнгэргэгдэһэн байна.

2016 ондо Сергей Левицкиин «Фронтовичка» гэһэн зүжэг тус фестивалиин программада оруулагдахаһаа гадна, «Ехэ хэмжээнэй эрхим зүжэг» гэһэн номинацида эрхимлээ. Гол рольдо наадаһан Светлана Полянская «Эхэнэрнүүдэй эрхим роль» гэһэн шанда хүртөө. Ннайруулагшань Ородой Холбоото Уласай театрай шүүмжэлэгшэдэй хамтаралай «За смелое и оригинальное решение спектакля “Фронтовичка”» гэһэн тусхай шанда хүртэһэн байна.  


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото театрай фестиваль-мүрысөөнНаши издания