Главная / Новости /Спорт / Тэлэмбэдэ бокс хүгжэхэнь

Тэлэмбэдэ бокс хүгжэхэнь

13-12-2017

Буряад Уласта анха түрүүшын боксын найман ханатай гэр Ярууна аймагай Тэлэмбэ һууринда бодхоогдобо. Энэ ажал “Кондинское” гэһэн хүдөө захиргаанай толгойлогшо Рин­чин Дондокович Будаев ашаг үрэ ехэтэйгээр ябуулаа. Нээлгын баяр ёһолол 2018 ондо болохоор хараалагдана.

Ринчин Дондокович хадаа боксо­ор СССР-эй спортын мастер юм. Бүхы аймагуудаар барилдаанай найман ханатай гэрнүүд хаа-хаанагүй бодхо­огдожо эхилхэдэнь, иимэ гэр боксдо зорюулха хэрэгтэй гэжэ толгойдоо оруулһан байна. Мүнөө 2017 ондо энэ һанал бодолынь бэелүүлэгдэбэ.

- Манай Тэлэмбэ нютагай зон булта урагшаа һанаатай, һайн хүнүүд гээшэ. Бултаниие суглуулжа, боксын найман ханатай гэр бодхо­охо тухай дурадхал оруулхадамни, хуу барандаа дэмжэһэн байна, - гэжэ Ринчин Будаев һууринайнгаа ажаһуугшадаар ехэ омогорхоно.

Ой модоной ажахыда хүдэлдэг олзын хэрэг эрхилэгшэд абаһаар лэ

модо бэлдэжэ, барилгада туһалһан байна. Мүн тиихэдэ нютагай зон 120 мянга гаран түхэриг суглуулаа. Ии­гэжэ 2017 оной март һараһаа август болотор барилга үргэлжэлүүлэгдээ.

- Ярууна аймагай захиргаан бидэндэ ехэ туһа үзүүлээ. Тэдэ барилгадамнай 500 мянган түхэриг һомолоо. Буряад Уласай Арадай Ху­ралай һунгамал Аркадий Дамди­нович Цыбиков манай Тэлэмбэһээ уг гарбалтай юм. Евросонхо, шэнэ үүдэнүүдые, хушалта хэхэ хэрэгсэлнүүдые өөрын мүнгөөр ху­далдан абажа үгөө. Тэлэмбын арад зон бүхы туһалагшадта ехэ баяраа мэдүүлнэ, - гэжэ Ринчин Будаев хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Мүнөө сагта зосоохи ажал ябу­улагдажа байна. Мүн тиихэдэ дулаасуулгын соргонууд татагдана. Котельнэ соо абтаһан шэнэ тогоон ганса боксын байшаниие бэшэ, мүн номой сан болон соёлой байшан ду­лаасуулхаар хараалагдана.

Боксын найман ханатай гэр аяар 372 дүрбэлжэн метр талмайтай бай­шан болохо юм. Гэрэй дүрбэн талада тусхай байранууд бодхоогдоо. Нэгэ талада багахан зошод буудал байха юм. Юуб гэхэдэ, аяар Тэлэмбэ ерэһэн тамиршад, һоригшод эндэ амар­ха, эдеэлхэ аргатай болохо гээшэ. Нүгөө талыень угаалдаха душ, сауна, һорилгын тоног түхеэрэлгэнүүдэй байранууд эзэлхэ. Ринчин Будаевай хэлэһээр, гол талмай дээрэ боксын ринг табигдаха. Тэрээниие худалдан абаха асуудал шиидхэгдэжэ байна.

Мүнөө жэлһээ Тэлэмбэһээ уг гар­балтай һоригшо Жаргал Баторович Дамдинжапов олон жэлдэ Бэшүүр аймагта хүдэлжэ байһанаа, нютагаа бусажа ерээд, 30 гаран үхибүүдтэ һургуулиин дэргэдэ һорилго хэжэ эхилэнхэй.

Борис Балданов

Авторай гэрэл зураг.


Теги: Буряад Уласай Ярууна аймагай Тэлэмбэ һуурин боксын гэр16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания