Главная / Новости /Спорт / Буряадай тамиршад 2017 ондо ялас гэмэ амжалтануудтай

Буряадай тамиршад 2017 ондо ялас гэмэ амжалтануудтай

27-12-2017

Дэлхэйн чемпионууд: Анна Шатаева (ушу), Сергей Хутаков (һур харбалга), Кристина Ткачёва (бокс), Екатерина Абидуева, Дмитрий Петухов (тхэквондо МФТ), Евгений Оцимик (тхэквондо ИТФ), Валентина Протасова (арбаледээр буудалга). 

Үнгэржэ байгаа 2017 он Буряадай спортдо яһала һайн үрэ дүнтэй жэл байба. Уласаймнай Спортын болон залуушуулай талаар яаманай таһагые да­агша Баир Дашибальжировай хэлэһээр, ганса Ев­ропын болон дэлхэйн тэмсээнүүдтэ манай тамиршад 95 медаль абажа шадаһан байна.

Бүхы дэлхэйн спортын талмайда Буряадай 20 гаран хүбүүд, басагад шалгараа. Тэдээн сооһоо 9 хүн чемпион боложо тодороо.

Ушугаар Буряадаймнай түлөөлэгшэ Владимир Мак­симов дэлхэйн хэмжээндэ гайхамшагта амжалта туй­лаа гэхэдэ, алдуу болохогүй. Энэ намар тэрэ хоёр дахин дэлхэйн чемпионадта түрүү һуури эзэлээд, алтан медальнуудайнгаа тоо 12-то хүргөө. Иигэжэ Владимир Максимов өөрын спортын зүйлдэ эгээл суута тамиршан болобо.

Буряадай ушугай үшөө нэгэ тамиршан Анна Ша­таева анха түрүүшынхиеэ ехэшүүлэй дунда мүрысөөндэ хабаадажа, дэлхэйн чемпион болоһон байна. Тэрэ 17-18 наһатай тамир­шадай дунда хэдэн жэлэй саада тээ түрүүлжэ гараа бэ­лэй.

Тхэквондогоор Буряа- дай федерациин (ИТФ) гэшүүн Евгений Оцимик дүрбэдэхиеэ дэлхэйн чемпи­оной нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна. Евгениин хэлэһээр, энэ хадаа 24 жэл соо бэеэ һорижо байһанайнь дүн бо­ложо үгэнэ бшуу.

Эрэмдэг бэетэй тамир­шадай дунда һур харбал­гаар Ородой чемпионат үнгэрһэн зун Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдээ һэн. Тиигэжэ аяар Буряадаймнай табан тамиршан Ородой суглуулаг­дамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, Бээжэн хото­до болоһон дэлхэйн чемпи­онадта хабаадаһан байна. Татьяна Андриевская, Алек­сандр Дорофеев болон Ири­на Баторова гэгшэд шангай һууринуудые эзэлээ. Мүн Сергей Хутаков дэлхэйн чемпион болоо һэн.

Арбаледээр буудалгаар дэлхэйн чемпионат 2015 ондо манай Буряадта болоо һэн гээд һануулая. Харин мүнөө жэл тус мүрысөөн Хорватида үнгэргэгдөө. Эндэ Буряадаймнай тамиршад шалгараа. Валентина Про­тасова ехэшүүлэй дунда чемпион боложо тодороо. Анастасия Деревягина 20 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда эрхимлэжэ, алтан ме­дальда хүртөө.

Ноябрь һара соо Буряа­дай спортдо дуратайшуулые Кристина Ткачева гайхуул­ба. Юуб гэхэдэ, энэ басаган 17-18 наһатай тамиршадай дунда боксоор дэлхэйн чем­пион болоһон байна. Кри­стина хадаа 15-16 наһатай тамиршадай дунда хоёр жэлэй саада тээ баһа түрүү һуури эзэлээ һэн. 2018 онһоо ехэшүүлэй дунда оролсожо, баһа һайн дүн харуулха бэзэ гээд найданабди.

Буряадай тхэквондогой холбооной (МФТ) гурбан тамиршан дэлхэйн чемпи­онадта хабаадаһан байна. Һоригшо Елена Харжеева энэ мүрысөөндэ ехэшүүлэй дунда хабаадажа, мүнгэн медаль абаа юм. Елена ха­даа 7-8 жэлэй туршада таһалгаряагүй Ородой су­глуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, Бу­ряадай тхэквондистнуудай дунда эгээл суута тамиршан боложо шадаа. Тэрэниие за­луу Дмитрий Петухов бо­лон Екатерина Абидуева хоёр хүсэхэ аргатай. Мүнөө жэлэй дэлхэйн чемпионад­та тэдэ эдиршүүлэй дунда түрүүлжэ гараа һэн.

Буряадай боксдо үзэгдөөгүй амжалта тушаалдаба. Гамбург хотодо болоһон дэлхэйн чемпионадта Хэ­жэнгэ аймагһаа уг гарбалтай Тамир Галанов гурбадахи һуури эзэлһэн байна. Буряа­дай боксёрнууд сооһоо үшөө нэгэшье хүн иимэ амжалта туйлаагүй байгаа бшуу.

Шэхэ хатуушуулай дунда эмхидхэгдэдэг Сурдлимпиин наадануудые тэмдэглэмээр. Эндэ барилдааша Александр Цоктоев хабаадажа, гурба­дахи һуури эзэлээ. Тэрэ эдэ наадануудай һүүлээр бүри ехээр һорилго хэжэ, түрүү һуурияа бусааха тухайгаа мэдүүлээ. Юуб гэхэдэ, 2009 ондо Александр оройдоол 17 наһатай ябаад, чемпио­ной нэрэ зэргэдэ хүртөө бэ­лэй.

Мүнөө жэлэй дэлхэйн чемпионадуудта тон үсөөн барилдаашад хабаадаа. Энэнь олон шалтагаан­тай гээд хэлэлтэй. 23 наһа хүрөөдүй тамиршадай дунда анха түрүүшынхиеэ дэлхэйн чемпионадта хабаадаһан Нина Менкенова гурбадахи һуури эзэлжэ, өөрынгөө нэрэ алтан үзэгүүдээр барилдаа­най түүхэдэ бэшэһэн юм.

Һур харбалгаар гурбан та­миршан - Виктория Харито­нова, Эрдэм Цыдыпов, Эрдэм Ирдынеев гэгшэд - залуушу­улай дунда дэлхэйн чемпионадта мүнгэн болон хүрэл медальнуудта хүртэжэ, ню­тагайнгаа нэрэ холо ойгуур суурхуулба. Буряадай һур харбалгын суута һургуулиин нэрэ нэрлүүлхэ хүбүүд, баса­гадай ургажа ябаһые харуу­лаа.

Универсальна тулалдаан манай нютагта хэдэн жэл соо Буряадай багшанарай колледжын багша Леонид Сиратовай ашаар хүгжэжэ байна. Хэды хүндэ байдал­да һорилгонууд болобошье, Буряадай тамиршад жэлһээ жэлдэ дэлхэйн чемпионаду­удта шангай һууринуудые эзэлнэ. Энэшье удаа гурбан хүн шалгараа.

Иигэжэ ганса дэлхэйн чемпионадуудта туйлагдаһан илалтанууд тухай тоб­шохоноор һануулбабди. 2018 ондо дэлхэйн спортын тал­майнууд дээрэ бүри шанга тулалдаанууд болохоор ха­раалагдана. Юуб гэхэдэ, 2020 ондо Токиодо үнгэргэгдэхэ Олимпиин наадануудай суу­ряан соностожо эхилхэ.

Борис Балданов

Авторай гэрэл зураг.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ тамиршад тамиршадай амжалтануудНаши издания