Главная / Новости /Власть / Алексей Цыденов Улаан-Үдын перинатальна түбэй барилгын асуудалнуудаар Москва хотодо зүблөөндэ хабаадана

Алексей Цыденов Улаан-Үдын перинатальна түбэй барилгын асуудалнуудаар Москва хотодо зүблөөндэ хабаадана

29-12-2017

Мүнөөдэр, декабриин 29-дэ, Буряад Уласай Толголойгшо Алексей Цыденов Москва хотодо Улаан-Үдэдэ перинатальна түбэй барилгын асуудалнуудаар зүблөөндэ хабаадана. Энэ хэмжээ ябуулга премьер-министр Дмитрий Медведевэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэнэ.

Буряад Уласай ниислэл хотодо перинатальна түбэй барилгын ажалнуудай 89 хубинь хэгдэнхэй. Байшан бодхоогдожо, тэрэниие болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажалнууд хэгдэжэ, байшанай досоо шэрдэлгын ажал хэгдэнэ, эмшэлэлгын болон технологическа хэрэгсэлнүүд тодхогдоно

Барилгын ажал ябуулһан эмхи 2018 оной февралиин 28 болотор перинатальна түбэй барилга дүүргэхэ, тэрэниие ашаглалгада тушаагдаха болзор үргэлжэлүүлхэ тухай мэдүүлгэ оруулаа.

Буряад Уласай Толгойлогшо декабриин 27-до Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн можо нютагуудта мүнгэ һомололгын һалбари хүгжөөхэ тухай Гүрэнэй зүблэлэй суглаанда хабаадаа. Энэл үдэр Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай шэнээр һунгагадаһан хүтэлбэрилэгшэдэй тоодо Владимир Путинтай уулзалгада хабаадаа. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдые гаража байһан Шэнэ жэлээр амаршалжа, гараха жэлдэ ажалдань амжалта хүсэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанһаа гэрэл зураг абтаба. 


Теги: Буряад Улас Москва хото Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов перинатальна түбэй барилгаНаши издания