Главная / Новости /Культура / Нютагаймнай бэлигтэй дуушан Москваһаа мэндэеэ хүргэнэ

Нютагаймнай бэлигтэй дуушан Москваһаа мэндэеэ хүргэнэ

10-01-2018

Москвада ажаһуудаг буряад зоной “Байгал” гэһэн можонууд хоорондын ниитын жасые Оюна, Баясхалан Цыдыповтэн олон жэлдэ хүтэлбэрилдэг юм. Өөһэдөө ехэ харюусалгатай ажалтай байбашье (Баясхалан Эдэй засагай яаманда хүдэлдэг, юрист мэргэжэлтэй), түрэл нютагайнгаа зониие нэгэдүүлжэ, бүхы буряад һайндэрнүүдые эмхидхэдэг, мүн хари гүрэнүүдэй ажаһуугшадые арадайнгаа бэлиг шадабаритай танилсуулжа байдаг һайхан заншалтай. Энэ жасын ажал ябуулгада эдэбхитэйгээр хабаададаг, Улаан-Үдэдэмнайшье, Турци болон Итали гүрэнүүдтэ, ниислэл Москва хотодо, Хакас Уласта үнгэргэгдэһэн уласхоорондын олон тоото урилдаануудай лауреат, дипломант, Москвагай хүүгэдэй түбэй багша, бэлигтэй дуушан Виктория Орбодоева-Кожановатай Шэнэ жэлэй хүндэлэлдэ хөөрэлдэжэ, ажабайдалаарнь, зохёохы ажалаарнь һонирхоһон байнабди.

- Виктория, 2017 ондо анха түрүүшыншни зохёохы тоглолто Москвагай үндэһэн арадуудай байшан соо амжалтатай үнгэрөө гэжэ мэдэнэбди. Эжышни ошожо, баярлажа бусаа гэжэ дуулаабди...

- Зүб даа, хоёр нүхэдни намда туһалалсаа. Хальмаг Уласай Юрэнхылэгшын шангай лауреат болоһон бэлиг ехэтэй хүгжэмшэн, домбра дээрэ бэрхээр наададаг Мазан Поштаровтай оло дахин концерт нааданда хабаадааб. Тиихэдэ иочин дээрэ наададаг, бүхэли зунаараа Америкэдэ гастрольдо байһан Хальмагай мэдээжэ артистка Оксана Дакинова минии хубиин тоглолтые шэмэглээ. «Байгал» гэһэн можонууд хоорондын жасын ударидагша Оюна Цыдыпова энэ хэрэгыемни дэмжэжэ байһанаа мэдүүлээд, баглаа сэсэг барюулаа.

Буряад дуунуудаа дуулажа, түрэл нютагаархидаа баярлуулааб. “Басаганай дуун”, “Дангинамни”, “Адуушанай дуун” гэһэн ирагуу һайхан дуунуудые шагнагшад халуун альга ташалгаар угтаа. Б. Борохитовагай “Эжын дууе” эжыдээ, мүн бүхы эжынэртэ зорюулааб. Харин Мазан Поштаровай дуулахада, хальмаг харагшад булта гаража, кавказ зон шэнгеэр хатаржа, бултаниие баярлуулаа.

2017 ондо болоһон шухала үйлэ хэрэгүүдые үшөө нэрлэбэл, “Человек мира” гэһэн Сагаалганай тоглолтодо булта дуратайгаар хабаадаһан байнабди. Гүрэнэй циркын зал соо Сагаалганай һайндэр үнгэрөө һэн. Манай дарга Оюна Цыдыпова бидэниие Голланди, Великобритани, Чехи, Итали абаашаа. Багшынгаа – Наталья Банковагай урилгаар дээдэ һургуулиингаа ойн баярта хабаадажа, дуугаа дуулааб. Тиихэдэ “Мегафон” гэһэн Москвагай компаниин һайндэрнүүдые олон жэлэй туршада үнгэргэнэб. Хүүгэдые дуунда һурганаб. Манай түбтэ бэлигтэй үхибүүд олон.

Шэнэ жэлдэ бултанда элүүр энхые, һайн һайханиие хүсэнэб. Һанаһан бүхы хүсэлнүүдээ бэелүүлхэтнай болтогой!

Сэсэг ШОЙНХОРОВА


Теги: Буряад Улас Москва хото дуушан16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания