Главная / Новости /Культура / Буряад Уласта үлгын дуунуудай суглуулбари хэблэлдэ гараба

Буряад Уласта үлгын дуунуудай суглуулбари хэблэлдэ гараба

11-01-2018

2017 оной декабрь һарада Буряад уласай Арадай уран бүтээлэй түб «Бүүбэй, бүүбэй, бүүбэйхэн» гэһэн үлгын дуунуудай суглуулбари буряад хэлэн дээрэ хэблэбэ.

Буряадта анха түрүүшынхиеэ хэблэгдэһэн үлгын дуунуудай суглуулбари дотор арадай болон авторнуудай 20 дуун оронхой. Тэдэнэй арбаниинь шэнэ дуунууд болоно. Энэ суглуулбарида дуунай хүгжэм наадаха тэмдэгүүд болон СD-диск ороно. Буряад уласай мэдээжэ хүгжэм найруулагшад болон ирагуу найрагшад дуунуудые зохёожо, мэдээжэ дуушад тэдэниие гүйсэдхэнэ.

– Түрэлхидтэ, үхибүүдтэ энэ суглуулбари ёһотой бэлэг боложо үгэхэ гэжэ авторнууд найдана. Юундэб гэхэдэ, гэр бүлэнүүдтэ буряад хэлэн дээрэ үлгын дуунууд мартагданхай ха юм,– гэжэ суглуулбари бэлдэгшэд тэмдэглэнэ.

Сагаалганай үдэрнүүдтэ энэ суглуулбаритай танилсалга эмхидхэгдэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй. 

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай соёлой яаман Буряад Уласай Арадай уран бүтээлэй түб үлгын дуунНаши издания