Главная / Новости /Культура / «321-я Сибирская» фильмдэ мүнгэн һомологдобо

«321-я Сибирская» фильмдэ мүнгэн һомологдобо

18-01-2018

Буряад Уласай соёлой яаман Солбон Лыгденовэй Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн тухай буулгажа байһан фильмдэ 10 сая түхэриг һомолбо.

Сталинград шадар байлдаанда Улаан Армиин илалта туйлаһан үдэрһөө хойшо 75 жэл 2018 оной февралиин 2-то болохонь. Энэ үдэртэ дашарамдуулан Сибириин суута 321-дэхи дивизи тухай буулгагдажа байһан киногой хэһэг харуулагдаха. Харин Агуу Илалтын үдэр «321-я Сибирская» гэһэн фильм үргэн экранда гараха. Алдарта геройнуудай дурасхаалда зорюулагдаһан кино буулгажа дүүргэхэ хэрэгтэ Буряад Уласай соёлой яаман 10 сая үхэриг мүнгэ һомолбо.

Энэ фильм буулгалгада бүхы арад зон хабаадалсаһан байна. Мүнгөөр, эдеэ хоолоор, барилгын хэрэгсэлнүүдээр ажаһуугшад, олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүд, аймагуудай хүтэлбэрилэгшэд арга шадалаараа туһалаа. 2016 ондо Сибириин шулуун нүүрһэнэй компани 10 сая түхэриг һомолоо. Тиигээшье һаань, мүнгэн дуталдана. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн тухай киногой 80 хубинь буулгагданхай.

- Мүнөө кинофильмын хубинуудые холбохо, абяатай болгохо, хүгжэм тааруулха ажал үлэнхэй. Эдэ бүгэдэ зохёохы ажал болоно. Тиимэһээ энэ ажал һайн шанартайгаар хэхэ дуран бии, – гэжэ «321-я Сибирская» фильмын найруулагша Солбон Лыгденов хэлэбэ.

Киногой хубинуудые холбохо ажал Буряадта хэгдэхэ. Хүршэ можонуудта хүгжэмэй зэмсэгүүдэй абяа, арадай дуунуудые буулгаха юм. Мэргэжэнги кинокомпозитор хүгжэмэй талаар ажал ябуулха. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн тухай түрүүшын буряад кино харагшад тэсэжэ ядан хүлеэнэ. 

Буряад Уласай соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Солбон Лыгденов Буряад Улас Буряад Уласай соёлой яаман түрүүшын буряад кино17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания