Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо уласай хангалгын байгууламжын һалбариин ажалтай танилсаба

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо уласай хангалгын байгууламжын һалбариин ажалтай танилсаба

19-01-2018

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар орлогшо Евгений Луковников уласай хангалгын байгууламжын һалбариин байдалай талаар уулзалгануудые үнгэргэбэ.

Элшэ хүсэнэй һалбариин байдал тухай зүблөөндэ Буряад Уласай тээбэриин, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын сайдай орлогшо Алексей Назимов, барилгын болон гэр байрын ажахы һэльбэн шэнэдхэлгын сайдай орлогшо Сергей Банников болон ТГК-14 эмхиин түлөөлэгшэд хабаадаһан байна. Эдэнэр улас дотор элшэ хүсэнэй һалбариин байдал тухай элидхэбэ. Тиихэдэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар орлогшо ТЭЦ-2 эмхиин һэльбэн шэнэдхэлгын талаар ажал ябуулха тухайгаа хэлэбэ. Энэ хэрэгтэ 33 миллиард түхэриг гаргашалагдаха юм.

- Энэ түсэл бэелүүлхын түлөө нэгэ гол бодол баримталха шухала. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ энэ талаар даалгаһан байна, - Евгений Луковников хэлэбэ.

Тиихэдэ Евгений Луковников «Байгал» аэропортдо ниидэлгэ-буулгын зуруудай барилгын ажалай зүблөөндэ хабаадалсаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ Ородой Холбоото Уласай баталан хамгаалгын яаманай «Эрхэтэдэй аэродром, аэропортнуудай захиргаан» болон «Сэрэгэй-барилгын 7 дугаар ахамад хүтэлбэри» эмхинүүдэй, барилга хэгшэд болон түсэл бэлдэгшэдэй, тээбэриин яаманай болон «Байгал» аэропортын түлөөлэгшэд хабаадаһан байна.

Алексей Цыденов, Евгений Луковников аэропортдо баригдажа байһан 3,8 миллиард түхэригэй ниидэлгэ-буулгын зуруудхараба. Барилга хэгшэдэй хэлэһэнэй ёһоор, май һарын эхилтэр ехэнхи ажалнууд хэгдэхэ.

- Ажалай ябасын болон хэргэсэлнүүдые асарха талаар журам баталха, онлайн-шалгалта хэхэ хэрэгсэлнүүдые тодхохо, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов даалгаба.

Буряад Уласай Засагай газарай хангалгын байгууламжын хүгжөөхэ талааор орлогшын тушаалда Евгений Луковниковые томилхо тухай Арадай хурал ноябриин 30-да тогтоол абаһан байна гэжэ һануулнабди. Энээнһээ урид Евгений Луковников Түмэр замай федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшын орлогшын тушаал эзэлжэ байгаа.

Буряад Уласай Засагай газарай сайтһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов Буряад Уласай Улаан-Үдэ Евгений Луковников хангалгын байгууламжа17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания