Главная / Новости /Происшествия / Сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэд Улаан-Үдэдэ эдеэ хоолой «ШулэнДо» газар гурба һараар хааба

Сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэд Улаан-Үдэдэ эдеэ хоолой «ШулэнДо» газар гурба һараар хааба

19-01-2018

Сүүдэй шиидхэбэреэр Улаан-Үдын Октябрьска, Железнодорожно болон Советскэ хороонуудта оршодог «ШулэнДо» гэһэн эдеэ хоолой 4 газарай 3-ниинь хаагдаба.

Сүүдэй тусхай шиидхэбэрииин абтабал, дүрбэдэхи кафе баһал ажалаа болюулха гэжэ Ород гүрэнэй сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэдэй федеральна албанай мэдээсэлээр Буряад Yнэн мэдээсэлэй албан дуулгана.

«ШулэнДо» эдеэнэй газарта олон зон санхатажа, сальмонеллёз үбшэндэ нэрбэгдэһэнэй удааРоспотребнадзор эмхиин мэргэжэлтэд прокуратурын даабаряар тусхай шалгалтануудые үнгэргэһэн байна. Тиимэһээ эдэ эдеэ хоолой газарнуудые хааха гэһэн шиидхэбэри абтаба.

«Эдеэ хоол бэлдэхэ, хадагалха талаар санитарно-эпидемиологическа болон ариг сэбэрые сахиха дүримүүд эбдэһэн тухай шалгалта үнгэргэһэн мэргэжэлтэд элирүүлбэ», - гэжэ Ород гүрэнэй сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэдэй федеральна албанай Буряадтахи гүйсэдхэхы үйлэдбэриин таһагай дарга Елена Дворникова хэлэбэ.

Солнечная гудамжада оршодог эдеэ хоол бариха газарта угаагдаһан аяга амһарта шала дээрэ хатаагдадаг, Коммунистическая гудамжада - түүхэй, болоһон эдеэн хабсаралдадаг, Смолина гудамжада шэрдэлгэ-будалгын ажалнууд хэгдээгүй, хананууд буританхай гэжэ шалгалта элирүүлээ.

Гурба һарын туршад сүүдэй шиидхэбэри дүүргэгшэд «ШулэнДо» гэһэн эдеэ хоолой газарай хүтэлбэрилэгшэд хуули бусаар ажалаа ябуулхагүйн тула хинажа байха.

Тиихэдэ Буряад Уласай Худалдаа-наймаанай танхимда Роспотребнадзор эмхи олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэ хамгаалха асуудалаар эрхэтэдые угтан абаха. «ШулэнДо» гэһэн эдеэ хоолой газарта болоһон ушар дабтагдахагүйн тула иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри абтаа. Гансашье эдеэ хоолой һалбарида хүдэлдэг эмхиин түлөөлэгшэд бэшэ, харин эрхэтэн бүхэн һонирхоһон асуудалдаа харюу 


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото эдеэ хоолой газар эдеэ хоолой газарай шалгалга15:49

Амгалан байдал үршөөһэн «Амарлин» дасан үндыбэ 

15:12

«Оюуна» сэсэрлигэй дүй дүршэл 

14:37

​Яагаад жаргалтай хүүгэдые хүмүүжүүлхэб? 

14:03

Аша буянтай эмшэн 

13:35

Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба 

11:21

Улаан-Үдэдэ “Ургаса-2018” яармаг ажаллаха 

10:58

Буряад Уласай Загарай аймагта 53 метр утатай хүүргэ заһабарилагдаба 

10:23

Һургуули тухай түрэлхидэй һанамжанууд 

10:08

Бусад можонуудай эрхим дүй дүршэлнүүд Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ 

09:43

Буддын шажанай, соёлой, тамирай ехэ һайндэр 

09:43

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта 

09:21

Залуу эмшэдтэ аша туһатай талмай эмхидхэгдээ 

09:13

Буряад Уласта өөһэдөө газар эзэлжэ, баригдаһан гэрнүүд хуулиин ёһоор дансатай болобо 

08:57

В Бурятии театр имени Н.А. Бестужева празднично откроет свои театральные кассы 

08:30

Бурят-монгольский зурхай с 22 по 28 августа 

08:15

В Бурятии сегодня, 22 августа, местами кратковременные дожди, днём до +31 

Наши издания