Главная / Новости /Спорт / Буряадай тамиршадһаа Стальвира Оршуш эгээл һайн дүнтэй

Буряадай тамиршадһаа Стальвира Оршуш эгээл һайн дүнтэй

31-01-2018

Заншалта ёһоороо шэнэ жэлэй түрүүшын һарын эсэстэ бүхы дэлхэйн бүхэшүүл Красноярск хотодо суглардаг юм. Энэшье удаа тэндэ суута барилдаашан Иван Ярыгинай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан уласхоорондын асари ехэ мүрысөөн түгэсэбэ. Шанга тулалдаануудай удаа Буряадай барилдааша хүбүүд, басагад гурбан медальтайгаар гэртээ бусаа.

Эрэшүүлэй дунда Буряадай барилдаанай һургуулиие ганса Александр Богомоев түлөөлбэ. Урда долоон хоногто шэлэн абалгын шатада шалгарһан Юлиан Гергенов болон Балдан Цыжипов хоёр бүхэдэлхэйн барилдаанай нэгэдэлэй (WWU) шэнэ гуримаар Ярыгинай мүрысөөндэ хабаадабагүй.

Александр Богомоев 61 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ 3-дахи һуури эзэлхын түлөө Турциин, Хитадай барилдаашадые илажа гараад, Гаджимурад Рашидовта 0:2 гэһэн тоотойгоор шүүгдэһэн байна. Хүрэл медалиин түлөө уулзалгада Америкын Холбоото Штадуудай Энтони Рамосые 4:0 гэһэн тоотойгоор илаһан байна.

Красноярскын хибэс дээрэ 8 буряад барилдааша басагад гараа юм. Тэдээн сооһоо хоёр тамиршад мүнгэн болон хүрэл медальнуудые абажа шадаа. 53 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Стальвира Оршуш хоёрдохи һуури эзэлээ. Гурбадахи шангай һуурида Ульяна Тукуренова 59 килограммай шэгнүүртэ гараа.

Тус тулалдаануудта Стальвира Японой Юи Мияхаратай ана-мана тэнсэжэ, түгэсхэлэй уулзалга 4:4 гэһэн тоотойгоор дүүргээшье һаа, барилдаанай дүримөөр 2-дохи һуурида гараа.

- Яһала һайн барилдааб гэжэ һананаб. Барилдаанай түгэсхэлдэ ехээр эсээб. Тиимэһээ алдуунуудые хэжэрхёоб. Ерэхэ һорилгонуудтаа тэдэнээ заһахын тула бүри ехээр хүдэлхэб, - гэжэ Стальвира Оршуш олон тоото сурбалжалагшадта хэлэһэн байна.

Эрэшүүлэй дунда тулалдаануудта Ородой 8 болон Америкын 2 барилдаашад түрүү һууринуудые эзэлээ. Монголой 4 тамиршан хүрэл медальнуудта хүртөө.

Эхэнэрнүүдэй дунда Ородой нэгэшье барилдааша түрүүлжэ шадаагүй. Эндэ Хитадай 5 басагад 1-дэхи һуури эзэлээ. Японой 3 тамиршад алтан медальнуудые абаа. Монголой болон Америкын барилдаашад нэгэ-нэгэ түрүү һууринуудые эзэлээ. Гэхэтэй хамта, манай хүршэ Монголой тамиршад үшөө нэгэ мүнгэн болон дүрбэн хүрэл медальнуудые абажа шадаа.

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: Александр Богомоев Стальвира Оршуш Красноярк хото Иван Ярыгинай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан мүрысөөн15:49

Амгалан байдал үршөөһэн «Амарлин» дасан үндыбэ 

15:12

«Оюуна» сэсэрлигэй дүй дүршэл 

14:37

​Яагаад жаргалтай хүүгэдые хүмүүжүүлхэб? 

14:03

Аша буянтай эмшэн 

13:35

Буряад Уласай Загарай аймагта 6 модоной зайда заһабарилагдаһан харгы ашаглалгада тушаагдаба 

11:21

Улаан-Үдэдэ “Ургаса-2018” яармаг ажаллаха 

10:58

Буряад Уласай Загарай аймагта 53 метр утатай хүүргэ заһабарилагдаба 

10:23

Һургуули тухай түрэлхидэй һанамжанууд 

10:08

Бусад можонуудай эрхим дүй дүршэлнүүд Буряадта нэбтэрүүлэгдэхэ 

09:43

Буддын шажанай, соёлой, тамирай ехэ һайндэр 

09:43

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Кабанск аймагта 

09:21

Залуу эмшэдтэ аша туһатай талмай эмхидхэгдээ 

09:13

Буряад Уласта өөһэдөө газар эзэлжэ, баригдаһан гэрнүүд хуулиин ёһоор дансатай болобо 

08:57

В Бурятии театр имени Н.А. Бестужева празднично откроет свои театральные кассы 

08:30

Бурят-монгольский зурхай с 22 по 28 августа 

08:15

В Бурятии сегодня, 22 августа, местами кратковременные дожди, днём до +31 

Наши издания