Главная / Новости /Спорт / Буряад шатараар тулалдаа

Буряад шатараар тулалдаа

08-02-2018

Хэжэнгынхид түрүүлээ ( Д. Дашдорж, В. Максимов, О. Бадмацыренов, Арюна Дашдорж)

Буряад угсаатанай ажаһуудаг нютаг нютагуудай эблэлнүүдэй дун­да буряад шатар нааданай мүрысөөн Улаан-Үдэ хотодо сагаал­ганда зорюулагдадаг тэмсээн заншалтай юм. Энэ удаа тус хэмжээ ябуулга февралиин 4-дэ болоһон байна.

Мүрысөөнэй нарин бэшэгшэ Вла­димир Агафоновой хэлэһээр, энэ тулалдаануудта Буряадай ниислэлдэ гү, али дүтын нютагуудта ажаһуудаг тамиршад хабаададаг заншалтай. Тиигэжэ 2017 ондо 26 команда тус мүрысөөндэ хабаадаһан аад, мүнөө жэлэй наадануудта оройдоол 18 ко­манда хаба шадалаа туршаба.

Үшөө нэгэ голхоролтой ушар гэ­хэдэ, мүрысөөнэй шан нёдондоной­хидо орходоо, нилээд доошолһон байна. Ямар шалтагаанһаа иимэ байдал тохёолдооб гэжэ хэншье мэдэнэгүй.

- Команда бүхэн табан хүнһөө бүридөө. Тэрэ тоодо хоёр эрэшүүл, нэгэ эхэнэр, нэгэ аха захатан, һургуулиин нэгэ шаби оролсоно. Мүнөө жэлдэ нааданай шэнэ гу­рим зохёогообди. Тиимэһээ дүрбэн ондоо тулалдаануудые нэгэ доро үнгэргэжэ, бүлэг бүхэндэ шалгарһан шатаршад шангуудта хүртөө, - гэжэ Владимир Агафонов хөөрэнэ.

2017 ондо түрүүлжэ гараһан Бар­гажан нютагаархидай эблэл мүнөө жэлэй наадануудта хабаадаагүй гэжэ хэлэлтэй. Нёдондо 2-дохи һуури эзэлһэн ивалгаархинай ко­мандын бүридэлдэ бүхы шатаршад һэлгэгдээ. Хэды тиигэбэшье, тэдэнэй 4-дэхи һуури эзэлжэ шадаһаниинь гайхалтай.

3-дахи һуурида Захаамин нюта­гаархин гараа. Цыбикжап Туртуев, Солбон Санжеев, Тунгалаг Жигжи­това, Константин Балханов болон Очир Гочеев гэгшэд Захааминай түлөө наадабад.

Баяндайн нютагаархидай эблэ­лэй гэшүүд 2-дохи һуури эзэлээ. Баир Буруев, Тарас Минтаханов, Ту­яна Ботоева, Игорь Брылев, Чынды­гыр Тамерлан гэгшэд булта 29,5 очко абажа шадаа. Эдээнтэй тон адли очконуудые түрүү һуури эзэлһэн Хэжэнгэ нютагай эблэлэй команда абаһан байна. Олег Бадмацыренов, Дашинима Дашдорж, Арюуна Даш­дорж, Вадим Максимов, Кирилл Ба­зырцыренов гэгшэдэй нэмэлтэ очко үлүү байшоо. Тиимэһээ хэжэнгээр­хин 1-дэхи һуурида гараа гэжэ ойл­гуулая.

Эрэшүүлэй дунда мүрысөөндэ Олег Бадмацыренов чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Олег хадаа уласхоорондын мастер юм. Тэрэ буряад шатараар Сурхарбаанай наадануудта, “Алтарганада” хабаа­дажа, түрүү һууринуудые эзэлдэг заншалтай.

Эгээл шанга тулалдаан аха за­хатанай дунда болоо гэжэ тодо­роо. Юуб гэхэдэ, Анатолий Рушаков болон Игорь Брылев мүрысөөнэй түгэсхэлдэ адли 7 очко абаа. Энэ ушарта нэмэлтэ очконууд тоолог­дожо, Сэлэнгэ аймагай нютагаархи­дай эблэлэй түлөөлэгшэ Баяндайн шатаршанһаа түрүү гараба.

Баяндайн түлөөлэгшэ Туяна Бо­тоева һүүлшын шатада 9 наһатай Мария Хамнуевада шүүгдэбэшье, 1-дэхи һуури эзэлээ. Аяар табан ша­таршан чемпионһоо нэгэ очкогоор гээгдэбэ. Эндэ Ивалгын Людмила Абзаева болон Захааминай Тун­галаг Жигжитова гэгшэд шангай һууринуудые эзэлбэ.

Һургуулиин шабинарай дунда Ивалгын Бато Эрхитуев оройдоол һүүлшын 9-дэхи шатын удаа 1-дэхи һуурида гараһан байна. Һурагшадай дунда һонирхолтой наадануудай шата бүхэндэ түрүүлһэн шэнэ та­миршан ябаа гээд хэлэлтэй.

Бато Эрхитуев (зүүн гарһаа) илалта туйлаа


Теги: шатараар мүрысөөн Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания