Главная / Новости /Экономика / Буряад Уласай Толгойлогшо Мууяын аймагай «Ирокинда» уурхайда хүрэбэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Мууяын аймагай «Ирокинда» уурхайда хүрэбэ

08-02-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов «Ирокинда» уурхайн нөөсэнүүдые гараар элдүүрилхээ болижо, машинын хүсөөр элдүүрилгэ, алта олзоборилхо үйлэдбэрииин ябаса гэһэн холын хараата түсэбүүдтэй танилсаба. Уласай хүтэлбэрилэгшэ Медвежья шахтада орожо, мүнөө үеын оньһон хэрэгсэлнүүдые хараба.

Уурхайн хүтэлбэрилэгшэдэй хэлэһээр, 2018 ондо Медвежья, Серебряковская, Случайная, Юрасовская гэһэн ашаглагдадаг шахтануудай нөөсэ шэнжэлэлгын талаар ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ. Тиимэһээ «Ирокинда» уурхайн нөөсэ хүсэлдүүлэгдэхэ юм. 2018 оной январиин 1-нэй мэдээсэлээр, «Ирокинда» уурхайн алтанай нөөсэ 11 мянган килограммһаа дээшэ. Жэл бүри инвестициин программын хэмжээндэ уурхайн хүтэлбэрилэгшэд үйлэдбэриин объектнүүдые барилга, хангалгын байгууламжада, шухала жасын һэльбэн шэнэдхэлгэдэ мүнгэ һомолдог юм.

2017 ондо «Ирокинда» уурхайда инвестициин хэмжээн 1миллиард түхэригһөө дээшэ болоо, харин уласай бюджедтэ тэдэнэр 500 сая түхэриг татабари түлэһэн байна. 2018 ондо энэ уурхайда таатбари 900 сая хүрэтэр дээшэлүүлхэ түсэбтэй, тэрэнэй тоодо Мууяын аймагай мүнгэн һанда 500 сая тухай түхэриг орохо гэжэ хараалагдана.

Тиихэдэ Алексей Цыденов «Ирокинда» уурхайн хүдэлмэрилэгшэд болон ажаһуугшадтай уулзаһан байна. Энэ уулзалгада хүүгэдэй сэсэрлиг бариха, эмнэлгын туһа хүргэхэ болон Иракинда һууринай ажаһуугшадые шэрэхэ транспот эмхидхэхэ асуудалнуудаар хэлсэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов уласай хойто аймагуудта албанай хэрэгээр февралиин 5-да гараа гэжэ һануулнабди. Уурхайн хүдэлмэрилэгшэд болон Иракинда һууринай ажаһуугшадтай тэрэл үдэртөө уласай хүтэлбэрилэгшэ уулзаһан байна. Удаань февралиин 6-да Таксимо һууринай амаралгын-зугаасалгын «Акварель» түбтэ хүрэжэ, ажаһуугшадтай, залуушуултай, БАМ-ай үмхирһэн гэрнүүдһээ зөөлгэхэ программада хабаадагшадтай уулзаһан байна.

Февралиин 7-10-най үдэрнүүдтэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Хойто Байгалай аймаг болон Северобайкальск хото хүрэжэ, ниигэмэй, соёлой эмхинүүдээр ябажа, ажаһуугшадтай уулзаха юм.

Мэдээсэл

Хуби ниилүүлһэн нээмэл «Бурятзолото» бүлгэм хадаа Буряад Уласта алта олзоборилдог эгээл томо компани юм. Тэрэнэй бүридэлдэ Аха аймагай «Холбинский» болон Мууяын аймагай «Ирокинда» уурхайнууд ородог.

«Бурятзолото» хадаа Буряад уласай эгээл олон ажалшадтай, ехэ татабари түлэдэг эмхинүүдэй нэгэн юм. Энэ үйлэдбэридэ 2500-һаа дээшэ хүн хүдэлдэг. 2008 онһоо хойшо «Бурятзолото» бүлгэм Nordgold эмхиин бүридэлдэ ородог.


Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Мууяын аймаг Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймаг алтанай уурхайНаши издания