Главная / Новости /Власть / Байгалай эрьеын харууһалалгын газарай хилэ хубилгагдаха

Байгалай эрьеын харууһалалгын газарай хилэ хубилгагдаха

09-02-2018

Ородой Холбоото Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман Байгалай уһанай харууһалгын газарай хилэ хубилгаха тухай түсэл Ород гүрэнэй Засагай газарта оруулба. Россиин эрдэмэй академиин Сибириин таһагай эрдэмэй шэнжэлгэнүүдтэ үндэһэлэн уһанай харууһалалгын газарта тододхогдоһон зүйлнүүд оруулагдаба.

«Дээрэ оршоһон газарай урадхуул уһанай нуурта ороходо, һаад ушаруулдаг байгаалиин болон хэмэл хаалтануудые хараадаа абан, эрдэмтэд уһанай хилэ тододхоһон байна. Тэрэ тоодо, уһанай сэбэрлэлгэдэ нүлөөлдэг намагтай газарнууд байха ёһотой юм. Байгал далайн экосистемэдэ хохидол үзүүлхэгүйгөөр, уһанай харууһалалгын хилэ 5,9 дүрбэлжэн модоной талмайда тододхогдоно», - гэжэ Ород гүрэнэй байгаалиин яаманда тэмдэглэнэ.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай 2001 оной августын 30-да абтаһан 643 дугаар тогтоолой ёһоор, байгаали хамгаалгын түб газарта зарим тэды ажахы эрхилхэ шанга хорилтодо энэ шиидхэбэри нүлөөлхэгүй гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

Ородой Холбоото Уласай Уһанай кодексын 65-дугаар статьягай ёһоор, загаһа үйлэдбэрилэгэдэ удха шанартай нуурай эрьеын харууһалалгын хилэ 200 метрэй зайда байгуулагдадаг юм.

«Хилэ тодорхойлгодо хубилалтанууд оруулагдабашье, Байгал далай харууһалха гурим һуладахагүй. Тиихэдэ уһанай кодекс буруушааһан зүйлнүүд болюулагдаха. Энэ хадаа уһанай харууһалалгын газар һууринуудай газартай тааралдана», - гэжэ Ородой Холбоото Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайд Сергей Донской урид хэлэһэн байна.

Мүнөөдэрэй байдалаар, хорюул болон хизаарлалта бэелүүлэгдэг, Байгал далайн эрьеын харууһалалгын газар 57,2 мянган дүрбэлжэн модоной талмай болодог юм. Тэрэнэй хизаарта 128,4 мянган ажаһуугшадтай 159 һууринууд, ниигэмэй болон инженернэ ханаглгын байгууламжатай 167 объектнүүд, бог шорой суглуулдаг 40 газарнууд, 40 тухай үхэһэд, 28 автозаправка болон 540 модоной зайн хушалтагүй харгы оршодог юм. Энээнһээ боложо, энэ талаар хубилалтанууд оруулагдана.

Январиин 29-31-нэй үдэрнүүдтэ Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай үдэрнүүдэй үедэ Байгал далайн асуудалнуудаар зүбшэн хэлсэгдэһэн байна. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Игорь Зураевай хэлэһэнэй ёһоор, Байгал далайн талаар асуудалнууд олон, тиигэбэшье уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэдэ нүлөөлдэг зүйлнүүдые тэмдэглэмээр. Тодорхойлбол, Байгалай хизаарта хэгдэжэ байһан томо барилгануудта байгаали хамгаалгын экспертизэ үнгэргэхэ шухала. Буряад Уласай Засагай газар Байгалай байгаалиин хизарта ажахы эрхилхые хориһон тобьёгто хубилалта оруулха тухай сенаторнуудта дурадхаһан байна.

Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай үдэрнүүдэй үедэ ганса Байгал далай сахиха бэшэ, харин тэрэниие тойруулан байгаалиин хизаар хүгжөөхэ тухай Сергей Донской тэмдэглээ. Ородой Холбоото Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй сайдай хэлэһээр, Байгал сахин харууһалха федеральна программа хүгжэлтын шухалай зүйлнүүдэй нэгэн, тиимэһээ тэрэ 2030 он хүрэтэр бэелүүлэгдэхэ ёһотой.

«Байгаали хамгаалгын түб газарта түсэлнүүдые бэелүүлгэдэ онсол ушарта тэдхэмжэ үзүүлхэбди. Энэ хадаа программын ёһоор түрүүлэн үнгэргэгдэхэ хэмжээ ябуулгануудта хабаатай. Тиихэдэ ажал ябуулагдаһанһаа боложо, энэ талаар урагшатай байха гэжэ айнаб. Тиимэһээ кадрова шиидхэбэринүүд абтажа болохо», - гэжэ Сергей Донской тэмдэглэбэ. 


Теги: Буряад Улас Москва хото Сергей Донской Байгал далай Ородой Холбоото Уласай Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманНаши издания