Главная / Новости /Общество / Буряад уласта түрэлхид гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха

Буряад уласта түрэлхид гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха

12-02-2018

Бүхэроссиин «Түрэлхидэй гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха үдэр» акци Буряад Уласта февралиин 20-до үнгэргэгдэхэ юм. Болбосоролой болон эрдэм ухаанай һалбарида хинадаг федеральна албан иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ тухай үүсхэл гаргаһан байна.

2017 оной февраль һарада тус акци түрүүшынхиеэ үнгэргэгдөө. «Түрэлхидэй гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха үдэр» гэһэн хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай 50 можо нютагуудай, тэрэ тоодо Буряад Уласай, гурба мянганһаа дээшэ түрэлхид хабаадаа. Хабаадагшадай эдэбхитэйтэйгээр шалгалта тушаһанай удаа энэ хэмжээ ябуулга жэл бүри үнгэргэхэ тухай шиидхэбэри абтаһан байха юм.

Байгша ондо Ивалгын дунда һургуулида түрэлхид туршалгын гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта тушааха. Һурагшадай шалгалта тушаахада, ямар хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэнэб гэжэ түрэлхид бэе дээрээ үзэхэ. Тиихэдэ тэдэнэр гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтын даабаринуудтай адли даабари дүүргэхэ юм. Можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэд энэ хэмжээ ябуулгада хабаадалсаха. Крым уласай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Аксёнов болон Ород гүрэнэй болбосоролой һалбари хинадаг албанай хүтэлбэрилэгшэ Сергей Кравцов гэгшэд Крымдэ үнгэргэгдэхэ шалгалтада хабаадаха.

- Гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтада бэлэдхэл эхилһэн шабинар, тэдэнэй түрэлхид болон багшанарта түгшүүрилтэй байдалай тохёолдохогүйнь тула хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэнэ. 2018 ондо гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалта сагһаа урид тушааха болзор мартын 21-һэээ апрелиин 11 болотор, харин майн 28-һаа июлиин 2 болотор шалгалтын шухала болзор юм, - гэжэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов хэлэбэ.

2018 оной гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтада ехэ хубилалтанууд оруулагдаа үгы. Мэдээсэлэй талаһаа аюулгүй байдал сахиха хэмжээнүүд тэрэл хэбээрээ, тиихэдэ шалгалта үнгэргэгдэхэ газарнуудта гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтын даабаринууд хэблэгдэхэ юм. Шалгалта бэшэгшэдэй ажалай сканировани хэхэ хэрэгсэлнүүдые олошоруулха түсэбтэй. Тэрэнэй ашаар уласай шатада даабаринуудые шалгаха талаар ажал улам эршэдүүлэгдэхэ юм.  


Теги: Баир Жалсанов Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман Буряад Уласай Ивалга аймаг гүрэнэй ниитэ нэгэ шалгалтаНаши издания