Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо болон «Новотранс» компаниин хүтэлбэрилэгшэ ажалаа суг ябуулха тухай хэлсээ баталха

Буряад Уласай Толгойлогшо болон «Новотранс» компаниин хүтэлбэрилэгшэ ажалаа суг ябуулха тухай хэлсээ баталха

12-02-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон «Новотранс» компаниин юрэнхылэгшэ Константин Гончаров гэгшэд Сочи хотодо үнгэргэгдэхэ Ородой Холбоото Уласай инвестициин хуралдаанай үедэ ниигэмэй-эдэй засагай һалбарида ажал суг ябуулха тухай хэлсээ баталха юм.

Олзын хэрэг эрхилэгшэдһээ гадуур Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд болон можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэд энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаха. Тиихэдэ Олимпиин паркын медиатүбтэ эмхидхэгдэхэ хуралдаанда премьер-министр Дмитрий Медведев хабаадалсаха юм. Мүнөө жэлдэ үнгэргэгдэхэ хэмжээ ябуулгын шухала сэдэбүүдэй нэгэн хадаа Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай хүгжэлтын холын хараата түсэбүүд болоно гэжэ тэмдэглэлтэй.

Ород гүрэндэ заншалта болоһон инвестициин хуралдаанда Ородой Холбоото Уласай мүнгэ һомололгын, шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын ерээдүйн түсэбүүдээр хэлсэхэ юм. Энэ хэмжээ ябуулгада можо нютагуудай мүнгэ һомололгын томо түсэлнүүдые олондо харуулха. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын һалбарида бэелүүлһэн эрхим ажалай түлөө шан барюулагдаха. Лауреадуудай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн можо нютагуудай программанууд гүрэн түрын дэбисхэртэ үргэнөөр хэрэглэгдэхэ.

Мэдээсэл

Ородой Холбоото Уласай инвестициин хуралдаан Сочи хотодо 2002 онһоо эмхидхэгдэнэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Засагай газарай түлөөлэгшэд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд уулзажа, ажалай саашанхи түсэбүүдээ зүбшэн хэлсэдэг юм. 2018 оной хуралдаанда хабаадаха тухай 1900-һаа дээшэ мэдүүлгэнүүд оронхой, тэрэ тоодо хари гүрэнүүдэй наяад компанинуудһаа. 


Теги: Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов Сочи хото Константин Гончаров инвестициин хуралдаанНаши издания