Главная / Новости /Спорт / Буряад уласай Загарай аймагай Онохойн хүүгэдэй болон эдиршүүлэй тамирай һургуулида боксын ринг абтаба

Буряад уласай Загарай аймагай Онохойн хүүгэдэй болон эдиршүүлэй тамирай һургуулида боксын ринг абтаба

12-02-2018

2017 ондо «Тамир болон залуушуулай бодолго хүгжөөлгэ» гэһэн уласай программын хэмжээндэ Онохойн хүүгээдэй болон эдиршүүлэй тамирай һургуули 150 мянган түхэригэй боксын тоног хэрэгсэлнүүдые абаһан байна.

Буряад уласай Загарай аймагай Онохойн хүүгэдэй болон эдиршүүлэй тамирай һургуули 1980 онһоо хойшо боксёрнуудые урган хүмүүжэлдэг юм.

2003 ондо Онохойн тамирай һургуулида һоригшо-багша Геннадий Алексеевич Бардымовай хүдэлжэ эхилһэнэй удаа, боксдо ябаха дуратайшуул улам олошороо. Тэрэнэй хүмүүжэмэлнүүд спортын мастер, спортын мастертэ кандидат гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэй юм.

- Бидэ шабинарараа ехэтэ омогорходогбди. Тэдэнэр Ородой Холбоото Уласай, Сибириин федеральна тойрогой, можо хоорондын мүрысөөнүүдтэ илаһан, шангуудта хүртэһэн юм. Манай эдир боксёрнууд Буряад Уласай суглуулагдамал командын бүридэлдэ ородог, - гэжэ Геннадий Бардымов хэлэбэ.

Анхан өөдынгөө хэһэн боксын рингдэ бэеэ һоридог байһан эдиршүүл ерээдүйдэ һайн амжалта харуулхаар бэлэн.

- Мүнөө бидэ Сибириин федеральна тойрогой чемпионадта бэлдэжэ байнабди. Энэ мүрысөөндэ манай һургуулиин хүмүүжэмэл Илья Радостев уласаа түлөөлхэ юм, - гэжэ Геннадий Алексеевич түсэбүүдээрээ хубаалдана.

Боксын тоног хэрэгсэлнүүдтэй болоһоор, Онохойн тамирай һургуулида мүрысөөн, турнирнууд һарадаа хоёрһоо дээшэ үнгэргэгдэг болоо. Боксын рингтэй боложо, һорилгын ябасашье ондоо болоо гэжэ эдиршүүл болон һоригшод нэгэн дуугаар тэмдэглэнэ.

- Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай дэмжэлгээр, Загарай аймагай захиргаан болон түрэлхидэй эдэбхи үүсхэлээр боксын рингтэй болообди. Бэеэ һоридог танхимаймнай талмай бага, тиимэһээ дүрбэ дүрбэнэй ринг хэрэгтэй гэжэ хэмжэжэ, мэдүүлгэ үгэһэн байнабди. Боксдо ябаха дуратайшуул олон, тамирай энэ зүйл аймаг дотор хүгжөөхэ хэрэгтэй, - гэжэ Онохойн хүүгэдэй болон эдиршүүлэй тамирай һургуулиин захирал Инесса Карпукова хэлэнэ.

2017 оной һүүл багта «Тамир болон залуушуулай бодолго хүгжөөлгэ» гэһэн уласай программын хэмжээндэ аймагууд болон хотонуудай тамирай эмхи зургаанууд 21,7 сая түхэригэй тамирай тоног хэрэгсэлнүүдээр хангагдаһан байна гэжэ һануулнабди. Тиихэдэ Загарай аймагай тамирай һургуулинууд нэгэ саяһаа дээшэ тамирай тоног хэрэгсэлнүүдтэй болоо һэн. 


Теги: Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаман Буряад Уласай Загарай аймагай Онохой һуурин боксын ринг17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания