Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Засагай газар һургуулинуудта багша-психологуудые олон болгохо тухай дурадхал оруулба

Буряад Уласай Засагай газар һургуулинуудта багша-психологуудые олон болгохо тухай дурадхал оруулба

13-02-2018

Байгша оной февралиин 12-13-най үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын болбосорол болон эрдэм ухаанай талаар хорооной можо нютагуудта болбосоролой хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ асуудалнуудаар нүүдэл суглаан үнгэргэгдэнэ.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов федеральна хэмжээндэ шиидхэхэ болбосоролой һалбариин асуудалнууд тухай хэлэбэ.

«Ородой Холбоото Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай 1995 заабаряар 500 үхибүүдтэ нэгэ психолог байха болоно. Харин үхибүүдэй дунда үнгэргэгдэһэн асуулта үнгэргэжэ, нэгэ асуулта хорин минутын туршада шалгабал, һара хахад соо тэрэ нэгэ ажал хэхэ . Тиимэһээ федеральна хэмжээндэ энэ байдал хубилгаха талаар дурадхал оруулнабди», - гэжэ Баир Жалсанов тэмдэглэбэ.

Тиихэ зуура, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексй Цыденов улас дотор багша-психологуудай нэмэлтэ 118 албанай тушаал байгуулха тухай шиидхэбэри абаһан байна. Тэдэнэр нютагай засагай байгууламжануудай эмхи зургаануудта ажаллаха юм.

Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын болбосоролой болон эрдэм ухаанай хороондо багшанарай салин түлбэриин тон бага хэмжээ дээшэлүүлхэ талаар дурадхал суглаанда оруулба. Мүнөө дээрээ залуу багшанар болон техническэ хүдэлмэрилэгшэдэй салин адлирхуу хэмжээндэ.

«Ородой Холбоото Уласай хэмжээндэ бюджедэй һалбарида хүдэлдэг хүнүүдэй салин түлбэриин тон бага хэмжээнэй дээшэлүүлгэһээ боложо, бага салинтай хүдэлмэрилэгшэдэй тоо олошороно. Тиимэһээ багшанарай, илангаяа залуу багшанарай, техническэ хүдэлмэрилэгшэдэй салин адли болошоно. Энэ талаар асуудал шиидхэхын тула мэргэжэнги хүдэлмэрилэгшэдэй салин тусхай мэргэжэлгүйгөөр тушаалда хүдэлдэг зоной салинһаа дээшэ байха ёһотой», - гэжэ Баир Жалсанов хэлэбэ.

Багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар хэлсээн Буряад Уласай Арадай Хуралда ехэ арсалдаатайгаар үнгэрөө гэжэ һануулнабди. Байгша ондо багшанарай салин 4 хубяар дээшэлүүлэгдээ. Теэд энэ талаар багшанарай дунда олон асуудалнууд гараһан байна.

«Эндэ һонин байдал тохёолдоод байна. Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын «майн тогтоолнуудые» дүүргэжэ, техническэ хүдэлмэрилэгшэдтэ штадай салин дээшэлүүлэгдээ, харин багшанарта 4 хубяар салин дээшэлүүлэгдээ. Тэрэнэй ашаар, техническэ хүдэлмэрилэгшэд тэрэ тухай һайн салинтай болоо һаань, багшанарай мүнгэн орйдоол 100-150 түхэригөөр нэмэһэн байна. Бюджедэй һалбарида хүдэлдэг хүнүүдэй салин түлбэриин тон бага хэмжээн (МРОТ) тухай тогтоолоор, зарим багшанарай салин бага болохо гэһэн таблица намда байна. Тэрэнэй ашаар залуу багшанарай салин дээшэлүүлэгдэхэ. Энээнһээ уламжалан, энэ талаар һургуулинуудта эрхэ бэшэ байдал тохёолдуулхаабди. Тиимэһээ тус асуудалда ехэ харюусалгатайгаар хандахыетнай гуйнаб», - гэжэ Оксана Бухольцева хэлэбэ.

Һургуулинуудые шэнээр бариха, заһабарилха, багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар һунгамалнууд дурадхалнуудые оруулжа, Арадай Хуралай һаяын сессинүүдтэ энэ талаар хэлсэхэ тухай тэмдэглэбэд. Тэдэнэй һанамжаар, тус асуудалнуудые түргэн шиидээгүй һаа, болбосоролой шанар доошолхо.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Баир Жалсанов Буряад Уласай Засагай газар Алексей Цыденов болбосорол багшанарай салин дээшэлүүлгэНаши издания