Главная / Новости /Власть / Геннадий Онищенко: Һурагшадай аюулгүй байдал хадаа ганса һургуули харууһалалга болон аюулай дохёо бэшэ

Геннадий Онищенко: Һурагшадай аюулгүй байдал хадаа ганса һургуули харууһалалга болон аюулай дохёо бэшэ

13-02-2018

Мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын болон Буряад Уласай Арадай Хуралай болбосоролой болон эрдэм ухаанай хороонууд суг хамта дүхэриг шэрээдэ хабаадаба.

Һурагшадай аюулгүй байдалай талаар «Һурагшадай аюулгүй байдал хангаха, һуралсалай ябасада багшанар-эмшэд-психологуудые нэгэ доро хабаадуулан эмхидхэхэ, элүүр энхэ ажаһууха дадалтай болгохо» тухай дүхэриг шэрээдэ хэлсэбэ. Энэ секци Гүрэнэй Дүүмын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Геннадий Онищенко хүтэлбэрилбэ. Дүхэриг шэрээдэ хабаадагшад һургуулида үхибүүдэй аюулгүй байдал, багшанар-эмшэд-психологуудай албанай мэргэжэлтэдые бэлдэхэ асуудалнууд болон холын хараата түсэбүүд гэхэ мэтэ асуудалнуудаар зүбшэбэ.

Суглаанай эхиндэ Геннадий Онищенкын тэмдэглэһэнэй ёһоор, һурагшадай аюулгүй байдал хадаа ганса һургуули харууһалалга болон аюулай дохёо бэшэ юм.

- Бидэ үхибүүн бүхэнэй элүүр энхэ, тэгшэ һанаа сэдьхэлтэй, ажабайдалай ябасада өөрын хараа бодолтой байхын тула ажал ябуулха болонобди. Тиимэһээ һургуулинуудта таатай зохид оршон байгуулха, һурагшадай хэшээлэй һүүлээр сүлөө сагаа миин үнгэргэхэгүй, хэмжээ ябуулгануудта хабаадааха, һайнаар хооллохо аргатай байхань манай зорилго, - гэжэ Геннадий Онищенко хэлэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Светлана Будаевагай хэлэһээр, улас доторхи 465 юрэнхы болбосоролой һургуулинуудай 86 хубидань эмшэлэлгын кабинедүүд бии. Оройдоол 168-ниинь эмнэлгын ажал ябуулха үнэмшэлгэтэй.

- Һургуулинууд эмнэлгын ажал ябуулха талаар үнэмшэлгэтэй болохо шалгалта гарахадаа, санитарна-эпидемиологическа тобшолол абажа шададаггүй. Эмнэлгын кабинедүүд санитарна-эпидемиологическа уһаар хангалга, сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд, хэрэгтэй эмнэлгын хэрэгсэлнүүдэй дутагдал болон кабинедүүдэй бага талмай гэһэн эрилтэнүүдтэ таарадаггүй, - гэжэ Светлана Будаева хэлэбэ.

Карели Уласай Хуули тогтоолгын суглаанай болбосоролой, соёлой, спортын болон залуушуулай бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Галина Гореликова, Ханта-Мансиин автономно тойрогой Дүүмын Аппарадай түлөөлэгшэ Марина Склярова, Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев, Буряад Уласай ахамад санитарна эмшэн Сергей Ханхареев гэгшэд суглаанда хабаадаба.

Суглаанда хабаадагшадай тэмдэглэһэнэй ёһоор, һурагшадай аюулгүй байдал сахиха асуудалаар тусхай эмхи зургаанууд, түрэлхид суг хамта шиидхэхэ болоно. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Буряад Уласай Арадай Хурал Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмын нүүдэл суглаан Геннадий Онищенко Светлана БудаеваНаши издания