Главная / Новости /Власть / Шэнэ һургуулинууд олоор баригдахань

Шэнэ һургуулинууд олоор баригдахань

14-02-2018

Буряадай Арадай Ху­ралай ээлжээтэ бэшэ сессиин үедэ шэнэ һургуулинуудые барил­гада нүлөөлхэ тон шухала шиидхэбэринүүд абтаа.

Бүхы Ород гүрэн соо оройдо­ол хоёр можо нютагта үхибүүд гурбадахи халаанда эрдэм ном шудалжа зобоно гээшэ. Тэ­дэнэй тоодо Буряад Уласай оролсоһониинь голхормоор. Энэ шухала асуудалые шиидхэхын тула гүрэнэй бюджедһээ даб­хар мүнгэн һомологдохонь. Тэ­рээндэ хүртэхын тула Буряадай һунгамалнуудта 2018 , 2019 ба 2020 онуудай түсэбтэ ху­гасаагай уласай бюджедтэ хуби­лалтануудые оруулха хэрэгтэй байгаа.

Сесси дары түргөөр зарлагда­башье, һунгамалнууд олоор су­гларжа, энэ байдалда өөрын хан­даса харуулба. Тэдэ нэгэ дуугаар хубилалтануудые оруулаа. Тии­гэжэ һургуулинуудые бариха хэ­рэгтэ 2019 ондо Буряадта 315,9 сая түхэриг, 2020 ондо 243,5 сая түхэриг дамжуулагдаха юм.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсановай хэлэһээр, нэн түрүүн табан һургуули баригдаха, үшөө гурбан һургуули заһабарилагдаха болоно.

Мүнөө үедэ уласай бюджедэй мүнгөөр Ивалга аймагай Гүрэльбэ һууринда 450 һууритай һургуули баригдажа эхилбэ. Үшөө тиихэдэ байгша ондо Тарбагатай аймагай Доодо Саянта һууринда болон Улаан-Үдэ хотын 112 хороолол­до 450 һууритай һургуулинууд шэнээр бодхоогдожо эхилхээр ха­раалагдана. 2019 ондо Ивалга ай­магай Поселье һууринда баһа 450 һууритай һургуули баригдахаар түсэблэгдэнхэй.

Улаан-Үдэ хотын һургуулинуудта гурбадахи халаанда үзэлгые усадхахын тула зарим һуралсалай гуламтануудта залга­лаа бариха ажал ябуулагдаха бай­на. Тиигэжэ 33 дугаар гимнази болон 25 дугаар һургуулида 210- 250 һууритай залгалаа байранууд баригдаха.

Ород гүрэнэй бюджедэй мүнгэн зөөриин ашаар гурбан һургуули һэльбэн шэнэлэгдэхэ юм. Кабанскын аймагай Клюевкэ, Сэлэнгэ аймагай Новоселенгинск болон Хурамхаан һууринуудта хуушарһан һуралсалай гуламта­нууд заһабарилгада орохо.

Баир Жалсановай хэлэһээр, бүхы һурагшадые багтааха гэбэл болон үхибүүдээ нэгэ халаанда үзүүлхэ гээ һаа, уластамнай 46 һургуули хэрэгтэй болоно. “Бай­тараа эдэ бэрхэшээлнүүд заал һаа шиидхэгдэхэ бэзэ”, - гэжэ сайд найдан хэлэнэ.

Борис БАЛДАНОВ


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Баир Жалсанов Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессиНаши издания