Главная / Новости /Общество / Малай эмшэдтэ дэмжэлгэ болохо

Малай эмшэдтэ дэмжэлгэ болохо

14-02-2018

Мал эмшэлдэг залуу мэргэжэл­тэдые хүдөө нютагууд руу хүдэлхыень эльгээхын тула “Хүдөөгэй эмшэн” (“Земский доктор”) гэһэн программада адлирхуу хэмжээ ябуулга зохёон бэлдэхые Ара­дай Хуралай һунгамалнууд Федерациин Соведтэ Буряад Уласай үдэрнүүдэй хэмжээндэ дурадхаа юм.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Аграр­на бодолгын хорооной түрүүлэгшэ Алек­сандр Попов Федерациин Соведэй зүблөөндэ үгэ хэлэхэдээ, Байгалай байгаалиин дэбисхэр хамгаалга хадаа можо нютагта малай хамшагай талаар һайн ба аюулгүй байдалһаа горитойгоор дулдыдана гэжэ онсолоо.

- Мүнөө сагта Буряад Улас галзуу үбшэн гэхэ мэтын амитандашье, хүндэшье адли хүрэдэг халдабарита үбшэнүүдэй талаар муу байдалтай. Тиихэдэ боомо (сибирскэ язва) ба шүлхы (ящур) үбшэн Монголһоо ба Үбэр Байгалай хизаарһаа дэлгэрхэ аюултай. Мал эмшэлэлгын мүнөө үеын эрилтэнүүдые, мал тоо бүридхэлдэ абалгын, танилгын шэнэ оньһон аргануудые нэбтэрүүлхэ гэ­бэл, Буряадай гүрэнэй ветеринарна албаниие заабол зохистой мэргэжэлтэдээр хан­гаха ба мүнгэн зөөриин-оньһон хэрэгсэлэй талаар байдалыень һайжаруулха шухала, - гэжэ Александр Попов хэлээ.

Буряадай хүдөө нютагуудта мал эмшэл­дэг залуу мэргэжэлтэд дуталдана.

- Бага салинһаа, гэр байра үгыһөө бо­ложо, залуу мэргэжэлтэд хүдөө нютагууд руу ошожо хүдэлхэ дурагүй. Жэшээнь, 2013 ондо хүдөөдэ ажалда абтаһан залуу мэргэ­жэлтэдэй 61,5 хубинь жэлшье хүдэлэнгүй, ажалһаа болиһон байна. 2014 ондо тус ха­руулалта 55 хуби бүридхөө, 2015 ондо – 75, харин 2016 ондо бүри 100 хубида хүрөө, - гэжэ Арадай Хуралай һунгамал тайлбари­лаа.

Залуу мэргэжэлтэдые хүдөө ажахын үйлэдбэридэ хабаадуулхын тула “Буряад Уласта хүдөө ажахын үйлэдбэриин ком­плекс ба хүдөө дэбисхэрнүүдые хүгжөөлгэ” гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ ула­сай һанһаа хэдэн дэмжэлтэ хараалагданхай. Теэд энэ шэглэлээр һомололгын хэмжээнэй бага һэн хойно мэргэжэлтэдээр хангалгын асуудал шиидхэгдээд орхиногүй.

Тиимэһээ Александр Попов дээдэ һуралсалаа түгэсхэһэн мэргэжэлтэдые – ма­лай эмшэдые хүдөө нютагуудта хүдэлгэхын тула “Хүдөөгэй эмшэн” гэжэ программада адли тусхай программа бэлдэхэ арга болом­жо гүрэнэй Засагай газарта хаража үзэхэ ту­хай уласай дурадхал дэмжэхыень уряалаа.

- «Хүдөөгэй эмшэн» һайн дүнгүүдые ха­руулаа ха юм. Иимэл аргаар малай эмшэд­тэй хүдэлхэ хэрэгтэй, - гэжэ Арадай Хуралай һунгамал тэмдэглээ. – Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ 80 гаран жэлэй туршада малай эмшэдые бэлдэдэг. Ажа­лынь һурамхи болонхой.

Сенаторнууд Буряадай һунгамалнуудай үүсхэл дэмжээ. Дурадхалнууднай Федера­циин Соведтэ Буряад Уласай үдэрнүүдээр дүнгэй дансада оруулагдаха.

Арадай Хуралай хэблэлэй албан


Теги:Наши издания