Главная / Новости /Общество / ШАРА НОХОЙ ЖЭЛЭЙ ШЭНЖЭ

ШАРА НОХОЙ ЖЭЛЭЙ ШЭНЖЭ

14-02-2018

«Үнэншэ хүн – үүдэндэ, худалша хүн – хоймор­то» гэдэг үгэ шара нохой жэлдэ хойшоо гара­ха. Худал юумэ эбсэдэггүй үнэн сэхэ нохой болбол хүнэй дүтын нүхэр гээд мэдээжэ. Мо­рилон буухаяа байгаа шара нохой жэлдэ сэхэ сэбэрээр ябагшадай ажал хэрэг урагшатай байха гээд, Буддын шажанай заншалта Сангхын ламанар тэмдэглэнэ. Тэ­сэмгэй ажалша зондо энэ жэл ехэл амжалтатай байхаар хүлеэгдэнэ.

Газарта һуудалтай жэл һэн тула байдал тэгшэрхэ. Бүхы юумэн тодорхой эли болохо.

Байгаалиин уларил ха­рахада, зарим газар дай­даар ехэ хура бороотой. Бороогой ехээр ороһон га­зараар гол горход эрьеһээ халижа, үерлэжэшье боло­ходоо магадгүй. Таряанай, ногооной ургаса дунда зэр­гын байха. Зунай эхин һара шииг нойтотой байхаар багсаагдана. Ой тайгада жэмэс элбэгээр ургаха. Хабартаа шангаар һалхилха, зунай дунда һарада - бүгшэм ха­луун, намартаа хүйтэн бай­хаар хүлеэгдэнэ. Ханяада хамшагта хүнүүд ехээр нэрбэгдэжэ болохо. Нялха нарай болон үндэр наһатай зондо хатуушаг жэл болохо. Зүгөөр дунда наһатайшуулда бараг жэл байха. Засаг бариһан хүтэлбэрилэгшэдтэ, ноёдто албанай талаар һайн.

Адуу малда баһал һайн жэл байха. Эбэртэ бодо мал үсхэбэрилдэг зоной зөөри нэмэхэ, харин бага бодо малда шэрүүншэг байхаар хүлеэгдэнэ. Үнеэд һүтэй байха. Адуун һүрэг, тэмээ барихада, арьбантай ба хэшэгтэй. Юрэнхыдөө, бүхы арад түмэндэ номгон, алишье талаар һайн жэл байха.

Тахяа болон бишэн жэл­дэ түрэһэн зондо ехэл һайн жэл гээд, зурхай харуулна. Нохой, луу, хонин болон үхэр жэлтэй зондо хатуу бай­ха. Буян үйлэдэхэ шухала. Тиихэдэ морин болон бар жэлтэйшүүлдэ һайн ба муу сагууд ээлжэлхэ. Хулгана, туулай, могой болон гахай жэлдэ түрэһэн зоной ажал хэрэг дунда зэргэдэ байха.

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан 

Доодо-Ивалгын сомоной даргын орлогшо, банхар нохой үсхэбэрилэгшэ Александр Цыретаров гүлгэ баринхай гун­гарбаагай дэргэдэ зогсоно 


Теги: Буряад Улас шара нохой жэлНаши издания