Главная / Новости /Общество / Эдэбхи ехэтэй Эрхүүгэй бүлгэм

Эдэбхи ехэтэй Эрхүүгэй бүлгэм

14-02-2018

Буддын шажанай заншалта Сангха “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэжэ урилдаа үргэлжэ эмхидхэнэ. Һара бүри үхибүүдые асарха абаашахаһаа, эдеэлүүлхэ ундалуулхаһаа эхилээд, гаргаша ехэтэй аабза. Теэдшье буряад арад үхибүүдтээ мүнгөө гамнадаггүй гүб даа гээд, Эрхүүһээ үхибүүдые 11-дэхиеэ дахуулан асар­жа байгаа Үбэсын һургуулиин нэмэлтэ һуралсалай багша Серафима Балданова тэм­дэглэбэ. Февралиин 9-дэ 22-дохи удаагаа үнгэрһэн урилдаанда эхин ангиин 6 бага­шуулые тэрэ асаржа хабаадуулаа.

Хэбэд номхон Хэжэнгын Серафима Ни­колаевна Үбэсын бэри болодог. Хатархашье, дуулахашье бэлигтэй ульгам буряад хэлэ­тэй залуу басаган хадамуудтаа ехэ хүндэтэй. 2014 онһоо “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэжэ урилдаанда үхибүүдые үргэлжэ асарна. Тиихэдэнь бүхы түрэлхидынь, нютагай зон, нүхэдынь туһалдаг юм байна.

- Үхибүүдэй гэртэхин харгын гаргаша даажа абана. Бэшэ мүнгыень нютагай зон үгэдэг. Зариман 500, 1000 түхэриг һайн дураараа асараад барюулна. Зоригто ла­мамнай бидэндээ баһал туһалһаар. Иигэ­жэ бидэниие дэмжэжэ байхадань, яагаад хабаадангүй байхабибди? - гэжэ Серафима Николаевна бахархал дүүрэнээр дуулгаба.

Залуу багша ерэхэ бүридөө ондо ондоо үхибүүдые асархаяа оролдоно. 2014 онһоо 40-өөд багашуулые хабаадуулаа. Эгээл һайн дүн 2015 ондо туйлажа шадаа. Тиихэдэ 3-дахи һуури эзэлһэн байна.

Эрхүү можын эдэбхитэй бүлгэм Буряа­дай гүрэнэй телевиденидэ үнгэрдэг урил­даанда ходо оролсоно. Энэшье удаа уригдаа. Настя Трубачеева, Юра Хамаганов, Доржи­ма Балданова, Вика Пахалеева, Арина Пи­ханова, Вика Балдаева гэгшэд бусадһаа дутуугүй һайнаар асуудалнуудта харюусаа.

- 26-дахи һуури эзэлээбди. Минии һанахадаа, һайн дүн. Жэнхэни буряад хэлэ­тэй Хэжэнгын үхибүүд хойномнай үлөө ха юм, - гэжэ Серафима Балданова тэмдэглэбэ.

Эдэ үхибүүдээ урмашуулан, урилдаанай удаа Серафима Николаевна Улаан-Үдэ хото харуулдаг, гоё һайхан газарнуудаар ябуул­даг, амтатай эдеэ эдюулдэг заншалтай бай­на. Тиимэһээ үхибүүд ехэ дуратайгаар хабаададаг байна.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА19:24

​Фонд «ЗвениУдинск» и Байкальский колледж туризма и сервиса договорились о сотрудничестве 

17:03

​Намсарай Намсараев: «Бурятия имеет неограниченные возможности для роста» 

16:41

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо 

15:38

​Эдиршүүлэй олимпиадаһаа – хоёр мүнгэн медаль 

15:12

Багшашье, барилгашаншье 

14:46

Улан-Удэ производит более 50% всех отходов республики 

14:45

​«Буряад зоноймнай шэмэг дууе барандаа угтыт даа!» 

14:20

​Тоонто нютагаа түүрээһэн дуушан 

13:59

​Сартулы 

13:27

​«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЁХОР» объединяется с «НОЧЬЮ ЁХОРА» 

11:49

«Школа грамотного потребителя» в Бурятии начала уроки по ЖКХ 

11:49

​Баян Бата-Мүнхэ 

11:19

​Тэнгэриин бэшэгтэй буряад арад бодохо ёһотой 

10:47

​«Арһан бээлэйн» эзэнэй амжалтанууд 

10:22

​Залуу халаанда – ёһотой жэшээ 

09:58

​«Оюун бэлиг» мүрысөөн үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө 

09:33

​Хэжэнгын таряашад урматай 

09:08

Эрдэм Дагбаевай дурасхаалда 

09:00

Бурят-монгольский зурхай с 17 по 23 октября 

08:25

Тёплая погода без осадков сохраняется в Бурятии сегодня, 17 октября 

Наши издания