Главная / Новости /Общество / Эдэбхи ехэтэй Эрхүүгэй бүлгэм

Эдэбхи ехэтэй Эрхүүгэй бүлгэм

14-02-2018

Буддын шажанай заншалта Сангха “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэжэ урилдаа үргэлжэ эмхидхэнэ. Һара бүри үхибүүдые асарха абаашахаһаа, эдеэлүүлхэ ундалуулхаһаа эхилээд, гаргаша ехэтэй аабза. Теэдшье буряад арад үхибүүдтээ мүнгөө гамнадаггүй гүб даа гээд, Эрхүүһээ үхибүүдые 11-дэхиеэ дахуулан асар­жа байгаа Үбэсын һургуулиин нэмэлтэ һуралсалай багша Серафима Балданова тэм­дэглэбэ. Февралиин 9-дэ 22-дохи удаагаа үнгэрһэн урилдаанда эхин ангиин 6 бага­шуулые тэрэ асаржа хабаадуулаа.

Хэбэд номхон Хэжэнгын Серафима Ни­колаевна Үбэсын бэри болодог. Хатархашье, дуулахашье бэлигтэй ульгам буряад хэлэ­тэй залуу басаган хадамуудтаа ехэ хүндэтэй. 2014 онһоо “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэжэ урилдаанда үхибүүдые үргэлжэ асарна. Тиихэдэнь бүхы түрэлхидынь, нютагай зон, нүхэдынь туһалдаг юм байна.

- Үхибүүдэй гэртэхин харгын гаргаша даажа абана. Бэшэ мүнгыень нютагай зон үгэдэг. Зариман 500, 1000 түхэриг һайн дураараа асараад барюулна. Зоригто ла­мамнай бидэндээ баһал туһалһаар. Иигэ­жэ бидэниие дэмжэжэ байхадань, яагаад хабаадангүй байхабибди? - гэжэ Серафима Николаевна бахархал дүүрэнээр дуулгаба.

Залуу багша ерэхэ бүридөө ондо ондоо үхибүүдые асархаяа оролдоно. 2014 онһоо 40-өөд багашуулые хабаадуулаа. Эгээл һайн дүн 2015 ондо туйлажа шадаа. Тиихэдэ 3-дахи һуури эзэлһэн байна.

Эрхүү можын эдэбхитэй бүлгэм Буряа­дай гүрэнэй телевиденидэ үнгэрдэг урил­даанда ходо оролсоно. Энэшье удаа уригдаа. Настя Трубачеева, Юра Хамаганов, Доржи­ма Балданова, Вика Пахалеева, Арина Пи­ханова, Вика Балдаева гэгшэд бусадһаа дутуугүй һайнаар асуудалнуудта харюусаа.

- 26-дахи һуури эзэлээбди. Минии һанахадаа, һайн дүн. Жэнхэни буряад хэлэ­тэй Хэжэнгын үхибүүд хойномнай үлөө ха юм, - гэжэ Серафима Балданова тэмдэглэбэ.

Эдэ үхибүүдээ урмашуулан, урилдаанай удаа Серафима Николаевна Улаан-Үдэ хото харуулдаг, гоё һайхан газарнуудаар ябуул­даг, амтатай эдеэ эдюулдэг заншалтай бай­на. Тиимэһээ үхибүүд ехэ дуратайгаар хабаададаг байна.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания