Главная / Новости /Общество / Хонгоодорой Сагаалган

Хонгоодорой Сагаалган

14-02-2018

Анха түрүүшынхиеэ Улаан-Үдэдэ хонгоодор уг­саатанай Сагаалган эмхидхэгдэхээр хараалаг­дана. Тус хэмжээ ябуулга февралиин 22-23-ай үдэрнүүдтэ болохонь.

Түнхэн нютагай “Саяан” эблэлэй түрүүлэгшэ, Пётр Чай­ковскиин нэрэмжэтэ уралигай колледжын захирал Баяр Турбяновай хэлэһээр, хонгоодор зоной һайндэр эмхидхэхэ тухай асуудал үнинэй табигдана.

- Манай нютагай суута хүбүүн, “Байгал” театрай хүтэлбэрилэгшэ Дандар Жапович Бадлуев энээн тухай нэ­гэтэ бэшэ хэлэдэг һэн. Тэрэ театрайнгаа дэргэдэ “Хонгоо­дорнуудай соло” гэһэн тусхай зүжэг табижа, олоной анха­ралда дурадхаа бэлэй. Мүн бусадшье эрдэмтэд энэ асуудал бодхооһон байна бшуу, - гэжэ Баяр Турбянов хөөрэнэ.

Хонгоодорнууд энэ жэлэй Сагаалганиие хамтаран уг­таха тухай 2017 оной октябрь һараһаа хэлсэжэ эхилээ. Тиимэһээ Хонгоодор угай зоной эблэл байгуулагдажа, Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Виталий Лыгденов түрүүлэгшээр томилогдоо һэн.

- Улаан-Үдэдэ ажаһуудаг Захаамин, Аха, Түнхэн нютагаархидай, Эрхүү можын Алайр нютагаархинай эблэлнүүдэй гэшүүд суглараа. Мүн эдэ нютагуудай захиргаануудай засаг дарганар уулзалгануудтамнай хабаадаһандань, баярые хүргэнэбди. Тиигэжэ бидэ Хонгоодорнуудай эблэл байгуулаабди, - гэжэ Виталий Лыгденов хөөрэнэ.

“Хонгоодорнуудай Сагаалганда” хэдэн хэмжээ ябуул­ганууд эмхидхэгдэхээр түсэблэгдэнхэй. Февралиин 22- то “Хонгоодорнуудай түүхэ, мүнөө саг ба хүгжэлтэ” гэһэн “дүхэриг шэрээ” Үндэһэтэнэй номой санда болохоор хараалагдана. Энэ үдэр Пётр Чайковскиин нэрэмжэтэ уралигай колледжын дэргэдэ арадай дуушадай дунда “Сэгээ дуун” гэһэн мүрысөөн эмхидхэгдэхэ.

Бусад хэмжээ ябуулганууд февралиин 23-да тамирай-соёлой байшанда үнгэргэгдэхэ. Хонгоодорнуудай эдеэ хоолой “Сагаалганай хэшэг” гэһэн харалган болон худалдаа наймаан олониие һонирхуулха гэжэ һанагдана. “Уран бэлиг” гэһэн харалган­да уран гартайшуул, дархашуул өөһэдынгөө бүтээлнүүдые табижа, сугларагшадые баярлуулха. Амтархаһан эдеэ хоо­лоо, гоёшооһон зүйлнүүдые худалдан абажа болохо.

- “Хонгоодорнуудай шэмэг” гэһэн хубсаһа хунарай мүрысөөн найр наадые шэмэглэхэ гэжэ хэлэбэл, алдуу болохогүй гэжэ һанагдана. Аймаг бүхэндэ хонгоодорой хубсаһан өөрын онсо маягтай байдаг. Энэ бүхы талыень найрай үедэ харуулжа үгэхэ түсэбтэйбди. Харалганай үедэ аймагуудай түлөөлэгшэд онсо шэнжэнүүд тухайнь хөөрэжэ үгэхэ. Ганса Буряадта мэдээжэ бэшэ, мүн гүрэнэйнгөө бу­сад можо нютагуудта мэдээжэ Игорь Сарапулов шүүгшээр һууха, - гэжэ Баяр Турбянов хөөрэнэ.

Тамирайшье талаар һонирхолтой мүрысөөнүүд үнгэргэгдэхэ. Хонгоодор угтай шамбай бэрхэ хүбүүд, басагад һээр шаалганда, тэбэг нааданда, шатарта болон шагай нааданда бэеэ туршаха аргатай.

“Сагаалганай угалзанууд” гэһэн тоглолтодо аймагуудһаа ерэһэн бэлигтэйшүүл, уран һайханай ансамбльнууд ню­тагаархидаа баясуулха. Мүн бүхы дэлхэй дээрэ мэдээжэ болоһон хонгоодор угсаатан найр нааданай түгэсхэлэй Га­ла-тоглолтодо хабаадаха.

Борис БАЛДАНОВ


Теги: хонгоодорнуудай уулзалга Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Сагаалганай найр наадан17:25

Алаг үнеэ абарагшад 

17:02

Буряадай тамиршад Европын хэмжээндэ шалгараа 

16:37

Һургуулияа дүүргэһэнэй ойдо – шэнэ ном 

16:17

Буряад араднай бэлигтэй даа! 

15:42

Олониитын хэрэгһээ сухаридаггүй 

15:01

Жигжит Баясхалановай арт-галерей – Улаан-Үдэдэ 

14:52

"Золотой храм киноискусства". The END 

14:29

Үхибүүдэй зүрхэндэ – онсо анхарал 

13:58

«Мэргэн һайниие, дээдэ ехэсые танихын аймаг» 

13:21

Абяа ехэтэй «Сагаан турлааг» 

11:55

Иностранцы в Сибири 

11:37

Шалгарһан зондо - шангууд 

11:21

В Бурятии наградили юных математиков, ставших одними из лучших в России 

11:12

Түүхэтэ хүүргэ 

10:53

Засагай газарай шэнэ нэрэнүүд 

10:38

Буряад сонин агаарай долгиндо майн 23-ай дугаар 

10:36

Организация праймериз пока «хромает» 

10:16

Сэлэнгэ аймагай сэнтэй жэшээ 

09:27

Анатолий Кушнарёв: «Наша задача – помогать людям» 

09:02

Эршэмтэй ажалай эхин табигдаа 

08:37

Бурят – монгольский зурхай с 23 мая по 29 мая 

08:15

Днём в Бурятии до +20 градусов, местами ожидаются небольшие осадки 

Наши издания