Главная / Новости /Спорт / Олимпиада-2018. Алиса Жамбалова найдал түрүүлнэ

Олимпиада-2018. Алиса Жамбалова найдал түрүүлнэ

14-02-2018

Үбэлэй Олимпиин нааданууд Урда Солонгосой Пхёнчхан хотодо февралиин 9-дэ эхиеэ абаба. Ород гүрэнэй тамиршадай хэды үсөөнөөр хабаадабашье, Буряадай спортдо дуратайшуул наадануудые ехэ анхаралтайгаар харана. Ушар гэхэдэ, санаар урил­даанда манай нютагай урдаа хараха тамиршан Алиса Жамбалова хабаадана бшуу.

Алиса Жамбалова намтарайнгаа шэнэ хуудаһанай түрүүшын алхамуудые февралиин 10-да хээ. Энэ үдэр Алиса скиатлон урилдаанай зүргэдэ гараа. 15 модоной зайда урилдаанда Алиса Жамбалова 21-дэхи һуури эзэ­лээ гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Бүхы дээрээ 60 эхэнэр урилдаһан байна.

“РИА Новости” мэдээсэлэй албанай сурбалжалагшадта Алиса Жамбалова түрүүшын урилдаан тухай хөөрэхэдөө, хүндэ байгаа гэжэ мэдүүлээ.

- Үшөөшье һайн дүн харуулха аргатай байгааб. Теэд мүнөөдэрэй урилдаанда хүндэ байгаа. Түрүүшээр айгаадшье абааб. Хэды тиигэбэ­шье зүргэдэ дадаад, яһала һайнаар гүйгөөб, - гэжэ Алиса Жамбалова урилдаанай һүүлээр хэлэбэ.

Энэ урилдаанда Швеци гүрэнэй Шарлотта Калла түрүүлжэ гараа. Ородой тамиршад Наталья Непряева, Анастасия Седова, Юлия Белоруко­ва гэгшэд тус тустаа 8-дахи, 12-дохи болон 18-дахи һууринуудые эзэлһэн байнад. Гүрэнэймнай санаар урилдаанай федерациин түрүүлэгшэ, Олим­пиин наадануудай чемпион Елена Вяльбе болон суглуулагдамал коман­дын ахамад һоригшо Маркус Крамер гэгшэдэй хэлэһээр, манай тамиршад өөрын шадал соо гүйлдэжэ, яһала һайн дүн харуулаа.

Олимпиин наадануудай санын зүргэнүүд дээрэ Алиса үшөө дахин үсэгэлдэр гараа. Тэрэ спринтдэ хабаадаба. Февралиин 15-да болон 17-до болохо урилдаануудта Алиса Жамба­лова хабаадахаар хараална.

Олимпиадын дүрбэн үдэрэй удаа Ородой тамиршад хоёр ме­дальда хүртөөд байгаа. Фигурна һолжоролгодо командна тоосооной дүнгүүдээр манай тамиршад шангай 2-дохи һуури эзэлжэ шадаа. Евгения Медведева, Алина Загитова, Михаил Коляда, Дмитрий Соловьев/Екате­рина Боброва, Александр Энберт/На­талья Забияко, Владимир Морозов/ Евгения Тарасова гэгшэд командын бүридэлдэ оруулагдажа, мүнгэн ме­дальда хүртэбэд.

Шорт-тректэ Семен Елистратов 1500 метр зайда урилдаанда 3-дахи һуурида гараа.

Дүрбэн үдэрэй һүүлээр Германиин тамиршад 4 алтан медаль абаад, командна тоосоондо түрүүлнэ. Удаада­хи һууринуудта Голландиин болон Норвегиин тамиршад гаранхай.

Бүхы дээрээ Олимпиин наадануудта 102 комплект медальнуудай түлөө спортын 15 зүйлөөр мүрысөөн болоно. Медальнуудта хүртэхөө 92 гүрэнэй 3 мянга гаран тамиршад шамдана. 

Борис БАЛДАНОВ

"РИА-Новости" албанай зураг


Теги: Олимпиин нааданууд Алиса Жамбалова Урда Солонгос ПхёнчханНаши издания