Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Толгойлогшо Сочи хотодо инвестициин талаар хуралдаанда хабаадана

Буряад Уласай Толгойлогшо Сочи хотодо инвестициин талаар хуралдаанда хабаадана

15-02-2018

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшэ Дмитрий Медведевэй хүтэлбэри доро Сочи хотодо Ород гүрэнэй инвестициин талаар хуралдаан эхилбэ.

Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай зөөри хүрэнгэ оруулха томо түсэлнүүдтэй танилсалга үнгэргэгдэхэ, гүрэн түрын инвестициин болон шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын холын хараата түсэбүүдээр хуралдаанда хэлсэхэ юм. Олзын хэрэг эрхилэгшэдһээ гадуур хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд, можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэд хабаадаха юм. Тэрэ тоодо, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов.

Мүнөө жэлэй хуралдаанда шухала асуудалнуудай нэгэн хадаа можо нютагуудай хүгжэлтын холын хараата түсэбүүд болоно. Буряад Уласай Толгойлогшо «Можо нютагуудта мүнгэ һомололго – ерээдүйдэ инвестици» гэһэн пленарна суглаанда, «Ажабайдалай шанар дээшэлүүлгэ. Ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын талаар хэгдэһэн эрхим ажалнууд» гэһэн дискуссида хабаадаха юм. Дискуссин үедэ Алексей Цыденов «Можо нютагуудай шэнэ бодолго: хүтэлбэри нарижуулха. Моно хотонууд: ерээдүйн түсэл» тухай элидхэхэ. Хуралдаанай хэмжээндэ уласай хүтэлбэрилэгшэ «Новотранс» компанитай ниигэмэй-эдэй засагай һалбарида ажал суг ябуулха тухай хэлсээ баталха гэжэ һануулнабди. Хэлсээнэй ёһоор, улас дотор үйлэдбэриин болон транспортын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ, тэрэнэй хүгжэлтэдэ зохихо оршон байгуулагдаха.

Хуралдаанай үедэ Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын эрхим үүсхэл, эрхим ажал элирүүлһэн Бүхэроссиин мүрысөөнэй илагшадые шагнаха ёһололдо хабаадаха юм. Байгша оной мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада «Развитие человеческого капитала» болон «Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе» гэһэн номинацинуудта Буряад Уласай хоёр түсэлнүүд ороһон байна.

Буряад Уласай Толгойлогшо хуби ниилүүлһэн нээмэл «ВТБ» бүлгэмэй юрэнхылэгшын орлогшо Денис Бортников, «Россети» бүлгэмэй захиралай орлогшо Артемий Прокопенко гэгшэдтэй уулзаха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Хуралдаанай хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведевэй можо нютагуудай хүтэлбэрилэгшэдтэй уулзалга эмхидхэгдэхэ. 


Теги: Дмитрий Медведев Алексей Самбуевич Цыденов Буряад Уласай Засагай газар инвестициин хуралдаан Ородой Холбоото Уласай Сочи хотоНаши издания