Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай ажаһуугшад «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн түсэлдэ эдэбхитэй хабаадана

Буряад Уласай ажаһуугшад «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн түсэлдэ эдэбхитэй хабаадана

19-02-2018

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн түсэлдэ хабаадаха олониитын 48 газарай түлөө ажаһуугшад дуугаа үгэһэн байна.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавинай хэлэһээр, 2018 ондо ямар парк, сэсэрлигүүд болбосон түхэлтэй болгогдохоб гэжэ ажаһуугшадһаа дулдыдаха.

- Буряад Уласай Улаан-Үдэ, Северобайкальск, Закаменск, Бабушкин, Хяагта, Гусиноозёрск хотонууд, Загарай, Онохой, Каменск, Селенгинск һууринууд болон Кабанск, Выдрино, Мухар-Шэбэр нютагууд түсэлдэ хабаадаха юм. Тиимэһээ эдэ нютагуудай ажаһуугшад болбосон түхэлтэй болгогдохо газарнуудай түлөө дуугаа үгэхэ аргатай, - гэжэ Николай Рузавин хэлэбэ.

Улаан-Үдэ хотодо болбосон түхэлтэй болгогдохо 9 газарнууд элирүүлэгдэхэ юм. Тиихэдэ ниислэл хотын хороо бүхэнһөө гурба-гурбан газар шэлэгдэхэ болоно. Бабушкина гудамжада оршодог Хүүгэдэй, эдиршүүлэй урлалай хотын түб, Стеклозавод микрорайоной болон Загорск хотын «Молодежный» сквер болон бусад газарнуудай түлөө ажаһуугшад дуугаа үгэһэн байна. Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай сайтда хото, һууринуудта болбосон түхэлтэй оршон байгуулха газарнуудай тобьёгтой танилсаха арга бии.

«Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн юрэнхылэгшын түсэлөөр Буряад Уласай 14 һууринуудай ажаһуугшадһаа 126 мянган дурадхалнууд ороһон байна гэжэ тэмдэглэлтэй.

Байгша оной мартын 1 болотор болбосон түхэлтэй болгогдохо газарнуудай дизайн-түсэлнүүд олониитэдэ хэлсэгдэхэ. 2018 оной мартын 18-да эдэ газарнуудые ажаһуугшад шэлэжэ, ажалнууд хэгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэһэн түсэл дурадхажа, энэ түсэл 2017 ондо бэелүүлэгдэжэ эхтлһэн байха юм. Буряад Уласта юрэнхылэгшын түсэлөөр 216 сая түхэриг һомологдожо, олониитын газарнуудта заһабарилга, шэнэдхэлгэ хэгдээ. Тус программа 2022 он болотор үргэлжэлүүлэгдэхэ. Буряад Уласай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай мэдээсэһээр, 2018 ондо түсэл бэелүүлгэдэ 220 сая түхэриг һомологдохо юм. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанһаа гэрэл зураг абтаба


Теги: Николай Рузавин Буряад Улас Буряад Уласай Засагай газар Болбосон түхэлтэй хотын оршон17:34

Организаторы «Ночи Ёхора» планируют «перезагрузку» фестиваля 

17:06

Буряад уласай аргын мэргэжэлтэдые амаршалба 

17:03

​Молодёжный агрофорум состоится в Бурятии 

15:54

Буряад Уласта газар нютагай тобшо зураг шэнэлхэ 

15:07

​Улан-Удэ присоединится к ежегодной благотворительной акции «Красная гвоздика» 

14:55

Буряад Уласта Владимир Путинай зарлигаар ажал эхилэнхэй 

14:13

​Буряад уласта наһажаал зондо миинтэ компьютерна курсанууд үнгэргэгдэхэ 

13:34

​Буряад уласай түлөөлэгшэд Монголдо 8-дахи уласхоорондын уулзалгада хабаадаа 

11:18

​Два лесных пожара потушили в Бурятии за сутки 

11:18

Буряад Уласай Суурхайта нуурта залуушуул сугларха 

10:26

​Хэбэд номхон Хэжэнгын дуушан һэн 

10:20

​Энэ зураг дээрэ хэд бэ? 

10:07

​Сангарил 

09:56

Хүдөөгэй нааданууд эхилбэ 

09:47

​Нютагай түүхэ һургуулитай холбоотой 

09:43

​Түнхэнэй үхибүүд шэнэ байшан соо эмшэлэгдэхэнь 

09:15

Буряад уласай һунгамалнууд ерэхэ сессиин асуудалнуудые зүбшэбэ 

08:40

​Зурхай на 21 июня, 8 лунный день 

08:15

Ветреная погода и кратковременные дожди ожидаются в Бурятии сегодня, 21 июня 

Наши издания