Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай эрдэм ухаанай һалбарида гүрэнэй шангууд барюулагдаба

Буряад Уласай эрдэм ухаанай һалбарида гүрэнэй шангууд барюулагдаба

22-02-2018

Мүнөөдэр, февралиин 22-то, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов эрдэм ухаанай болон техникын һалбарида баяр ёһололой оршондо гүрэнэй шангуудые барюулба.

Болбосорол болон эрдэм ухаанай һалбарида шэнжэлгын ажал ябуулһанай, арадай зохёохы урлаг хүгжөөхэ, бэлиг талаантай залуушуулые, урлагай һалбарида болбосоролой программа бэелүүжэ байһан хүүгэдэй урлагай һургуулинуудай болон оюутадай хүмүүжэмэлнүүдые дэмжэхэ талаар хэгдэһэн ажалай түлөө Буряад Уласай гүрэнэй шангууд барюулагдаһан байна.

Буряад Уласай Толгойлогшо сугларагшадые Сагаа һараар болон гаража байһан Эсэгэ ороноо хамгаалагшадай үдэрөөр амаршалжа, Буряад Уласта бүхы дэлхэйдэ удха шанартай эрдэм шэнжэлгэнүүд хэгдэнэ гэжэ тэмдэглэбэ.

- Саа үбшэ элирүүлхэ талаар шэнжэлгэ Ородой Холбоото Улас болон Америкын Холбоото Штадуудта ухаалан зохёогшын үнэмшэлгэтэй (патент) болоһон байна. Буряадай эрдэмэй түбтэ эмүүд болон тэжээлтэ бодосуудай талаар 150 патенттэй юм. Эдэ хэгдэһэн хүдэлмэринүүд Буряад Уласта хүрэнгэ зөөри оруулагшадай һонирхол түрүүлнэ. Эрдэм ухаанай һалбарида үндэр амжалта туйлаһан таанарта баяраа мэдүүлнэб, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын хэлэһээр, эрдэм ухаанай һалбарида байгша ондо хоёр дахин ехэ мүнгэн һомологдохо. Үнгэрһэн жэлдэ 4 сая түхэриг эрдэм ухаанай һалбари дэмжэлгэдэ гаргашалагдаһан һаа, 2018 ондо энэ хэрэгтэ 8 сая түхэриг һомологдохо.

Буряад Уласай Толгойлогшын 2017 оной декабриин 25-най 274 дугаар тогтоолой ёһоор, Буряад Уласай гүрэнэй шан «Байгаали шудалалгын болон техническэ эрдэм», «Соёл түүхын эрдэм» гэһэн номинацинуудта гүрэнэй шан олгогдоһон байна.

«Байгаали шудалалгын болон техническэ эрдэм» гэһэн номинацида Зүүн Сибириин гүрэнэй технологиин болон хүтэлбэриин ехэ һургуулиин шэнэ юуумэ нэбтэрүүлгын болон эрдэмэй хүдэлмэринүүдэй талаар захиралай орлогшо Игорь Сизов болон Ородой Холбоото Уласай транспортын ехэ һургуулиин «Транспорт барилгын болон түмэр замай транспорт заһабарилгын болбосоруулха арга зүй» гэһэн кафедрын профессор Марат Крукович гэгшэд гүрэнэй шанда хүртэбэ. Эдэ эрдэмтэд ород, англи хэлэнүүд дээрэ «Пластичность борированных слоев», «Placticity of Boronized Layers» гэһэн хүдэлмэринүүдые бэшэһэнэй түлөө үндэрөөр шагнагдаба.

«Соёл түүхын эрдэм» гэһэн номинацида Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Эсэгэ ороной түүхын кафедрын профессор, түүхын эрдэмэй доктор Владимир Дугаровта гүрэнэй шан барюулагдаа. Владимир Доржиевич «Российская историография истории Монголии» гэһэн хүдэлмэри бэшэһэн байна.

Тиихэдэ 2017 ондо болбосоролой һалбарида хэгдэһэн хүдэлмэринүүдэй түлөө гүрэнэй шангууд барюулагдаба. Энэ номинацида «Инновационные технологии развития одарённых детей в условиях общеобразовательной школы» гэһэн хүдэлмэри бэшэһэн 61 дүгээр лицей-интернадай багшанар шагнагдаа. Нэрлэбэл, һургуулиин захирал Владимир Буинов, түүхын багша , методист Мидыгма Будаева, ород хэлэ болон уран зохёолой багша Людмила Думнова, англи хэлэнэй багша Ольга Мещерикова болон бэеын тамирай багша Владимир Панин гэгшэд болоно.

Буряадай Уласай гүрэнэй шанда хүртэһэн Игорь Сизов үндэр шагналда хүртэгшэдэй зүгһөө баяр хүргэбэ:

- Манай хэһэн шэнжэлгын хүдэлмэри үндэрөөр сэгнэһэндэтнай баяраа мэдүүлнэб. Ямаршье гүрэнэй эдэ засагай урагшатай хүгжэхын тула болбосорол, эрдэм ухаан болон ехэ һургуулинууд удха шанартай. Буряад Уласай дүрбэн ехэ һургуулинуудай оюутад гансашье гүрэн дотороо бэшэ, харин хари гүрэнүүдтэ амжалтатай хүдэлдэг. Буряад Уласай гүрэнэй шанда хүртэһэн бидэндэ энэ хадаа ехэ хүндэтэй үйлэ хэрэг болоно. хэ гэжэ эрдэмтэд хүсэдэг гэхэдэ алдуу болохогүй. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото Алексей Цы­денов гүрэнэй шагнал18:31

​Жители Бурятии могут воспользоваться бесплатным мобильным приложением Can Help 

17:58

​Театр «Байкал» представит международный проект «Дуун хээ» в Улан-Удэ 

17:20

Бурятмяспром открыл пункт по приёму мяса от населения 

16:59

​Начало пожароопасного сезона официально объявили в Бурятии 

16:44

​Международный конкурс балетмейстеров-постановщиков имени Татьяны Гергесовой пройдёт в Бурятии 

16:18

​Имя лучшего ученика года объявили в Бурятии 

15:22

​Николай Рузавин предложил усилить роль архитекторов в застройке территорий в Бурятии 

14:11

​Высокотехнологичная медпомощь в Бурятии за год увеличила охват пациентов на 12% 

13:25

​Дальний Восток готов принять победителей конкурса «Лидеры России» 

11:37

​Промышленный туризм планируют развивать в Бурятии 

10:14

​Выставка «Гэсэр – эпическое наследие бурят» открылась в Улан-Удэ 

09:37

​Первый в России фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» прошёл в Бурятии   

08:45

Зурхай на ​18 марта, 12 лунный день 

08:25

Сильные снегопады и штормовой ветер ожидаются в Бурятии сегодня, 18 марта 

Наши издания