Главная / Новости /Общество / Эхэнэрнүүд эрэшүүлһээ олон

Эхэнэрнүүд эрэшүүлһээ олон

07-03-2018

Буряадай тоо бүридхэлэй алба­най мэдээнүүдые абажа харахада, эхэнэрнүүд хододоо эрэшүүлһээ олон байдаг.

2017 оной эхиндэ Буряад орондо 515,2 мянган эхэнэрнүүд ажаһуугаа, энэнь уласай бүхы ажаһуугшадай 52,4 хубинь болоно. Тэдэнэй 60,1 хубинь хотодо ажаһуудаг, 39,9 хубинь хүдөөдэ ажаһуугша эхэнэрнүүд гээ­шэ.

Тоо бүридхэлэй албанай мэдээгээр, хүбүүд басагадһаа олоор мүндэлэн түрэдэг. Буряад орондо 100 хүбүүдтэ 96 баса­гад түрэһэн байдаг. Гэхэ зуура, 32 наһан хүрэтэр энэ тоо тэнсүү болодог. 65-һаа дэ­эшэ наһанай эхэнэрнүүд бүһэтэйшүүлһээ хоёр дахин олон байдаг. Бүхыдөө 1000 эрэшүүлдэ 1099 эхэнэрнүүд гээд тоо­логдоно. Хотодо ажаһуугшад соо 1149 эхэнэрнүүдтэ 1000 эрэшүүл, хүдөө нютагта 1032 эхэнэрнүүдтэ 1000 эрэшүүл гээд хуба­арилна.

Уласаймнай эхэнэрнүүдэй дунда зэргын наһан - 38 жэл, харин бүһэтэйшүүлэйхи – 33 жэл. Хаанашье эхэнэрнүүд эрэшүүлһээ ута наһа наһалдаг гэжэ мэдээжэ. 2016 оной мэдээнүүдээр, эхэнэрнүүдэй наһанай үргэлжэлэл 75 жэл, эрэшүүлэйхи 64 жэл байхаар багсаамжалагдана.

2016 ондо 5649 гэр бүлэ мүндэлһэн бай­на. Тэрэ тоодо 18 наһа гүйсөөгүй 4 хүбүүд болон 69 басагад айл болоо. 35 наһанһаа дээшэ 1199 бүһэтэйшүүл, 1055 эхэнэрнүүд гэрлэһэн байха юм.

Эхэнэрнүүд 25-26 наһандаа түрүүшынхиеэ хадамда гарадаг, энэл наһандаа үхибүү түрэдэг гээшэ. Нарайлһан эхэнэрнүүдэй дунда зэргын наһан - 28 жэл. Ма­най эхэнэрнүүд ехэнхи ушарта хоёрхон лэ үхибүүтэй байдаг. Ород гүрэнэй бу­сад можо нютагуудтай жэшээлбэл, энэнь дээгүүр тоо баримта гээшэ. 2013 онһоо хойшо ажаһуугшадаймнай тоо дээшэлээ, 2017 оной һүүл багаар Буряадта 984,3 мян­ган ажаһуугшад тоологдоно.

2016 ондо 16,1 мянган үхибүүд мүндэлэн түрөө. Энэнь нёдондонойхиһоо 4,9 хубяар үсөөн юм. Мүндэлһэн үхибүүдэй 69,7 хубинь гэр бүлын 2-дохи болон удаадахи үхибүүн боложо түрөө. Бүхы нарайлһан эхэнэрнүүдэй 59,4 хубинь - 30 наһандаа хүрөөдүйшүүл. Гэхэ зуура, һүүлэй жэлнүүдтэ 30-һаа дээшэ наһатай эхэнэрнүүд олоор түрэдэг болоо. 

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: тоо баримтаНаши издания