Главная / Новости /Общество / Алтан дундые баримталдаг ашата багшамнай

Алтан дундые баримталдаг ашата багшамнай

07-03-2018

Бүри 6-дахи ангиин һурагша ябаад, Буряадай үндэһэтэнэй 1-дэхи ли­цей-интернадта үнгэрһэн уласай олимпиадада хабаадахаяа ерээ бэлэйб. Тайзан дээрэһээ үльгэр уншаад, һуун гэһээмни, нэгэ багша намда дүтэлөөд, асуугаа бэлэй: “Ши Зэдын Алцагай гүш? Дуугарха ма­ягшни манайхи шэнги байна”. Тиихэдэнь гайхаһандаа иигэжэ харюусабаб: “Үгы, Мухар-Шэбэрэйб. Эжымнил Алцагай!». Дам саашаа хөөрэлдэһөөр бай­тараа, үнөөхи багшамни минии эжын багша байшоо бэлэй. Эгээл тиимэрхүү ушар минии хүбүүнтэйм болоо.

Улаан-Үдын 29 дүгээр Буряад гимназида һурадаг ехэ хүбүүнэйм багша Эржена Балда­новна Балсанова минии хүбүүн Намсарайе хара­хатаяа сасуу хэнтэй адли гээшэб гэжэ юрэ һанажа ядааб гээ бэлэй. Уша­рынь гэхэдэ, оюутан яба­хадаа, ехэ һургуулинууд хоорондын буряад хэ­лээр олимпиадада суг хабаадаһан байгаабди. Эржена тиихэдэ эхин ан­гиин багшанарые бэлдэ­дэг факультедһээ, харин би буряад хэлэ бэшэгэй факультедһээ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуули түлөөлөөбди. Шуран бэрхэ Эржена тиихэдэ түрүү оюутадай тоодо ябаа. Эгээл тиимэһээ хүбүүнэймни багша бо­лоо гэжэ мэдээд, ехэтэ баярлаа бэлэйб.

Улаан-Үдын бүхы һургуулинууд шэхэмэл шахуу гэжэ мэдэнэб­ди. Жэшээлхэдэ, минии хүбүүнэй ангида аяар 35 үхибүүн тоологдоно. “Үхибүүдэймни олон­хинь – хүбүүд. Самбарта гаража ерэхэдээ, гансал хүбүүд зогсожо байдаг. Кадетскэ класс шэнги”, - гэжэ Эржена Балдановна нэгэтэ хөөрөө һэн.

“Мүнөөнэй һургуулиин үхибүүдэй гэртэ­хин гүрэн дотор болоһон шэнэдхэн хубилалтын 90-ээд онуудта үхибүүд ябаа. Эгээл тиимэһээ үшөө хүдэржөөгүй яба­ад, тэрэ үе сагай ду­туу дундануудые бэе дээрээ мэдэрһэн тула үхибүүдтээ үлүү мээ­хэй, хүсэһэн лэ юумы­ень хүсэлдүүлхэ гэжэ оролдодог. Энэмнай ком­плекс лэ болоно гээшэ ааб даа. Тиимэһээ үлүү анхаралда һурашаһан үхибүүдтэй хүдэлхэдэ бэлэн бэшэ. Гэбэшье ал­тан дундыень яажашье һаа, баримталхаяа орол­доноб”, - гэжэ Эржена Балдановна тэмдэглэнэ һэн.

Һурагша бүхэндэ анхарал табихань бэр­хэтэйл ёһотой. Минии ойлгоходо, Эржена Бал­дановна али нэгые илга­жа байдаггүй – үхибүүн бүхэндэ адли хандаад ябадаг. Тэрээнииень ойлгоһон гэртэхиншье багшые хүндэлдэг бо­лонхой. Һаяхана Улаан- Үдын һургуулинуудай ангинуудые хүтэлбэрилэгшэдэй дунда мүрысөөндэ Эржена Бал­дановна 29 дүгээр гимнази түлөөлжэ ха­баадаа. Тиихэдэнь 3 “б” ангиин һурагшадай бүхы гэртэхин багша­яа заатагүй дэмжэхэ ёһотойбди гэлсэжэ бай­гаа бэлэй. Түрүүшүүлэй тоодо гараашьегүй һаа, хабаадаһаниинь - анха түрүүшынь амжалта гэ­хэдэ болохо.

Харин түрүүшын 3 һуури абаһан Улаан- Үдын 17 дугаар һургуулиин Любовь Бал­данова, 14 дүгээр гимназиин Наталья Фи­липсон, 27 дугаар ли­цейн багша Элла Горгое­ва гэгшэд Буряад Уласай хэмжээндэ Улаан-Үдые түлөөлхэ болобо. 

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА​

Теги:Наши издания