Главная / Новости /Культура / 2018 оной Баатар, Дангина Буряад Уласта элирүүлэгдээ

2018 оной Баатар, Дангина Буряад Уласта элирүүлэгдээ

12-03-2018

Байгша оной мартын 6-да Н.А. Бестужевай нэрэмжэтэ ород драмын театрта «Баатар. Дангина - 2018» гэһэн уласай мүрысөөнэй түгэсхэлэй шата үнгэргэгдэбэ.

Үхибүүд болон залуушуулда угсаата арадайнгаа хэлэ, ёһо заншал, соёл шудалха һонирхол түрүүлхэ зорилготой тус мүрысөөн эмхидхэгдэнэ. Бэлиг талаантай ургажа ябаа улаан бургааһадые элирүүлжэ, тэдэниие дэмжэхэ зорилго мүрысөөндэ табигдана.

«Баатар. Дангина - 2018» гэһэн уласай мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада 16 хабаадагшад аймагуудаа түлөөлбэ.

«Баатар, Дангина - 2018» мүрысөөнэй «Магтан дуулая угаа, нютагаа» номинацида хабаадагшад өөр тухайгаа, уг гарбалаа, орон нютаг тухайгаа арадай аман зохёолдо үндэһэлэн хөөрэбэ. «Эдир Дангина», «Эдир Баатар» мүрысөөндэ хабаадагшад «Сагаалганай уулзалга» номинацида Сагаа һарын һайндэртэ түрэл нютагаа уриба. «Сэдьхэлэй баяр» гэһэн хатарай мүрысөөндэ хабаадагшад уян нугархай байһанаа гэршэлбэ.

Мүрысөөн заншалта ёһоороо танилсалгаһаа эхилбэ. «Баатар» номинацида Аха аймагай Анатолий Самаев, Түнхэй аймагай - Федор Иванов, Эрхүү можын - Юрий Сайдуков, Агаһаа гарбалтай, Буряадай Үндэһэтэнэй 1 дүгээр лицей-интернадай Зоригто Нанзатов гэгшэд хани халуунаар сугларагшадые амаршалба.

«Дангинарай» мүрысөөндэ дуулхашье, хатархашье талаантай, уян нугархай Улаан-Үдын Алина Дондукова, Эрхүү хотын - Софья Имегенова, Захаамин аймагай Айна Доржиева, Түнхэн аймагай Бэлигма Убашеева гэгшэд хаба шадалаа туршабад.

«Эдир Баатарнуудай» дунда эгээл шанга тулалдаан болоо гэхэдэ, алдуу болохогүй. Бэшүүр аймагай Барас Дайндаров нютаг хэлэеэ һайн мэдэхэ байжа, амжалта туйлаба. Тиихэдэ тэрэнтэй хамта Сэлэнгэ аймагай Арья Эрдынеев, Хяагта аймагай Баясхалан Дармаев, Аха аймагай Александр Базаров гэгшэд мүрысөөндэ хабаадаһан байна.

«Эдир Дангина» мүрысөөндэ хабаадагшад хаба шадалаа туршажа бэшэ, харин суг хамта нэгэ хэмжээ ябуулга үнгэргэжэ байһан мэтээр бэлиг талаангаа харуулба. Түнхэн аймагай Дарья Ринчино, Захаамин аймагай Оэлун Жагбаева, Улаан-Үдын Дари Бадмаева, Сэлэнгэ аймагай Индра Амарзая гэгшэд сугларагшадые баясуулба.

- Иимэ мүрысөөнүүдые сэгнэхэдэ ехэ хүндэ байдаг. Түгэсхэлэй шатада хабаадагша бүхэн сугларагшадые гайхуулжа, баясуулжа шадаа. Тэдэнэр бултадаа амжалта туйлаа, - гэжэ «Баатар.Дангина - 2018» мүрысөөнэй жюриин түрүүлэгшэ Зоригто Тогочиев хэлэбэ.

«Баатар.Дангина - 2018» мүрысөөнэй лауреадай нэрэ зэргэдэ «Эдир Баатар» - Дайндаров Барас, «Эдир Дангина» - Бадмаева Дари, «Баатар» - Нанзатов Зоригто, «Дангина» - Доржиева Айна гэгшэд хүртэбэ.

Мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада хабаадагшадта дипломууд, дурасхаалта бэлэгүүдээр шагнагдаа. 

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: Зоригто Тогочиев Буряад Уласай Улаан-Үдэ хотоНаши издания