Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Загарай аймагта фельдшерскэ-акушерскэ пункт болон тамирай шэнэ байшан нээгдэбэ

Буряад Уласай Загарай аймагта фельдшерскэ-акушерскэ пункт болон тамирай шэнэ байшан нээгдэбэ

13-03-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Загарай аймаг гаража, Доодо Тальцы нютагта фельдшерскэ-акушерскэ пункт болон Шэнэ Онохойдо тамирай байшанай нээлгын баяр ёһололдо хабаадаба.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Федеральна суглаанда хандахадаа, эмшэлэлгын һайн шанартай туһа хүргэхэ талаар һаадгүй оршонтой болгохо тухай хэлэһэн байна гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй.

«Фельдшерскэ-акушерскэ пункт энэ һууринда ехэ хэрэгтэй байгаа. Эгээл дүтэ оршодог поликлиника Онохой һууринда ха юм. Эмшэлэлгын шэнэ байшанда үдэрэй стационар, эмэй сан нээгдэбэ. Амбулатори, үдэрэй стационар нээхэ талаар ажал ябуулагдана», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Фельдшерскэ-акушерскэ пункт нээлгын баяр ёһололдо уласай хүтэлбэрилэгшэ эмнэлгын хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха зуу мянган түхэригэй үнэмшэлгэ бэлэглэбэ. Эмшэлэлгын шэнэ байшанда Доодо Тальцы һууринуудай болон дачануудай эблэлэй 3500 ажаһуугшадта эмнэлгын туһа хүргэгдэхэ юм. Буряад Уласай «Элүүрые хамгаалга хүгжөөлгэ» гэһэн программаар Доодо Тальцы һууринда фельдшерскэ-акушерскэ пункт баригдаа.

Тиихэдэ уласай хүтэлбэрилэгшэ Онохой һууринай Шэнэ Онохойн юрэнхы болбосоролой юрэнхы һургуулида тамирай байшан нээлгын ёһололдо хабаадаа. Тус һургуулида тамирай байшан 1964 ондо баригдажа, мүнөө үеын аюулгүй байдалай талаар эрилтэнүүдтэ тааруу бэшэ болоһон байгаа.

«Тамирай шэнэ байшан нээгдэһэн баяраар һурагшадые, багшанарые болон түрэлхидые амаршалнаб. Тамирай байшан аймагай ажаһуугшадай үүсхэлээр, хүсөөр, аймагай һанһаа һомологдоһон мүнгөөр баригдаа. Бэрхэнүүдтэ!», - гэжэ тамирай байшанай нээлгын баяр ёһололдо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Тамирай шэнэ байшанда бэеын тамирай хэшээлнүүд, секцинүүд үнгэргэгдэхэюм. Тиихэдэ эндэ томошуулшье, һурагшадшье бэеэ һорихо аргатай. Шэнэ Онохойн һургуулида 224 һурагшад һурана. Тамирай хоёр дабхар байшанай талмай 778 дүрбэлжэн метр болоно. Хизаарламал харюусалгатай «Ремстрой» бүлгэм барилга хэжэ, тамирай тоног хэрэгсэлнүүдээр хангаһан байна. Загарай аймаг байгша ондо энэ байшан бюджедэй урьһаламжын аргаар худалдан абаха. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Загарай аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Загарай аймагтаНаши издания