Главная / Новости /Общество / Буряад Уласай Толгойлогшын хандалга

Буряад Уласай Толгойлогшын хандалга

14-03-2018

Мартын 18-да Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын һунгуули болохо.

Энээн тухай та бүгэдэ һайн мэдэнэт. Һун­гуулиин участогуудта ошожо, дуугаа үгэхэ тухай та телевизорээр хараһан, радиогоор шагнаһан, сонинуудта уншаһан байнат. За­римашуул энээнһээ угаа хашарһан, нүгөө за­риман һонёо буураһан байжа болоо.

Тиибэ яабашье, би бүгэдэндэ хандажа хэ­лэхэ байнаб: бидэндэ хожом хэзээшье шэнээр һунгаха арга боломжо байхагүй. Дүтын зур­гаан жэлдэ бүхы гүрэнэймнай, манай Буряад Уласай хуби заяан шиидхэгдэхэеэ байна гээ­шэ. Хэн юрэнхылэгшэ болоноб, тэрээнһээ гүрэнэй заяан дулдыдаха. Бидэ дайсад олон­той зон гээшэбди. Тэдэндэ ахирхан, үгэдэнь орохо Росси хэрэгтэй. Арад зоной нэгэдэһэн хүсэн ядерна ямаршье буу зэбсэгһээ хүсэтэй.

Буряад Уласта Чингисхаанай удам угсаа­тан ажаһууна. Христос мүргэлэй хуушан зан­шал баримталагшад, хасагууд, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай баатарнуудай үхибүүд олон ажаһууна. Эдэ бүгэдэ зоной элинсэг хулинсагууд, эжы абанар, өөр өөрын­гөө хүсэ шадал, эршэ хүсэлөө гэршэлэн, үр­гэн олониитэдэ харуулаа ха юм.

Мүнөө болоходо, бидэшье өөрынгөө хүсэл эрмэлзэлые харуулжа, гүрэнэйнгөө гол һунгалта хүн шэнгеэр бүтээе. Мүнөө дээрээ бидэ гүрэнэй мүнгэнһөө ехээр дулдыдагша можо нютаг байнабди. Һүүлэй үедэ гүрэн манай Буряад Уласта мүнгэеэ ото һомолдог болоод байна. Энэ байдалаа алдахагүйн тула һунгалтын үдэртэ гэртээ һанаа амар бү һуу­ял.

Хэн Юрэнхылэгшэ болохоб, тэрээнһээ гүрэнэй саашанхи түүхэ элирхэ. Буряад Улас һунгалтада яагаад хабааданаб, хэды шэнээн хүн һунгахаяа ошоноб, тэрээнһээ манай ерээдүй гаража ерэнэ. Манай Буряад Улас - эгэршэгүй хүсэн, манай ерээдүй агуушье, һа­руулшье гэжэ бүхы гүрэндөө харуулаял даа.

Тоонто нютагтаа үнэн зүрхэнһөө дуратай буряад арадаа, уласай хүгжэлтын тулада эр­мэлзэдэг, мүн өөрөөшье хүгжэхын түлөө бии шадалаараа оролдодог, түрэлхидтөө ажана түбшэн ажаһуудалые хүсэдэг бүхы зониие би мартын 18-да һунгуулиин участогуудтаа ошожо, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэг­шые һунгыта гэжэ Буряад Уласта ажаһуугаа һунгаха эрхэтэй хамаг зондо үнэн зүрхэнһөө ханданаб.

Нютагаархид, һунгахаяа ерэгты. Хуулиин наһа гүйсэһэн эрхэтэн бүхэн һунгалтада заа­бол хабаадабал, зүйтэй.

А.С. ЦЫДЕНОВ, Буряад Уласай Толгойлогшо – Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ


Теги: Алексей Цыденов хандалгаНаши издания