Главная / Новости /Спорт / Жиндагууд барилдаба

Жиндагууд барилдаба

14-03-2018

Бүхы эхэнэрнүүдэй Мартын 8-ай һайндэр тэмдэглэжэ байхада, бүхэшүүл хибэс дээрэ гаража, Сагаан һарада зорюулагдаһан зан­шалта мүрысөөндэ хабаадаба.

Тус барилдаан жэл бүхэндэ Буд­дын шажанай заншалта Сангхын бүхы дасануудай шэрээтэнүүдэй тоо­соото уулзалгын үедэ болодог юм.

Энэ удаа 600 гаран тамиршад ба­рилдаанай һайндэртэ хабаадаһан бай­на. Үхибүүдэй дунда эгээл бүхэ 9 чем­пион элирээ. Мүн 2006 оной хүбүүд бэе бэетэеэ мүрысөө. Тиихэдэ ехэшүүл гурбан шэгнүүртэ барилдаба.

Санагын дасан түлөөлһэн Евге­ний Аюшеев өөрын шэгнүүртэ түрүү һуури эзэлжэ шадаа. Тэрэ Сахирай интернат һургуулиин шаби юм.

- 1-дэхи ангиһаа барилдажа эхи­лээб. Тиихэдэ Үлэгшэн нютагта Бальжин Доржиевичай ударидалга доро һорилго хэжэ захалаа һэм. Ми­нии аха Руслан бэрхэ барилдадаг юм. Тиимэһээ ахаяа һажаажа, барилдаан­да орооб, - гэжэ Евгений Аюшеев хэ­лэнэ.

Баргажан аймагай Лугшахан һууринай Игорь Пилданов аяар 9 жэл соо бэеэ барилдаагаар һорино. Энэ мүрысөөндэ Игорьтэй тэмсэхэ хүн олдобогүй. Тиигэжэ тэрэ түрүү һуурида гараа.

- Үшөө бага байхадамни, түрэлхидни барилдаанда эльгээгээ. Мүнөө болотор Александр Ильич Эр­хитуевай ударидалга доро һорилго хэнэб. Бидэ долоон хоногой зургаан үдэр һорилго хэнэбди. Иигээд лэ Бо­рис Будаевтай адли шанга барилдаа­ша болохо һанаан байна, - гэжэ Игорь Пилданов хөөрэнэ.

Аюр Гомбоев (Баргажан дасан), Арсалан Халзанов (Загастайн да­сан), Чингис Николаев (Санагын да­сан), Зорикто Доржиев (Чисаанын дасан), Бавасан Буянтуев (Атаган дасан), Сандан Гармаев (Сээжэ-Бур­галтайн дасан) болон Буянто Шада­пов (Хурамхаан дасан) гэгшэд түрүү һууринуудые эзэлһэн байна.

12 жэлэй саада тээ түрэһэн но­хой жэлтэй хүбүүдэй мүрысөөндэ 30 гаран тамиршад хибэс дээрэ гараа. Эндэ Санагын дасанай жиндаг Артур Аюев түрүү һуури эзэлээ. Угданай дасанай Алексей Намнанов болон Табангут-Үшөөтын дасанай Түмэн Дондоков хоёр шангай һууринуудта гараһан байна.

Ехэшүүлэй дунда һонирхолтой ту­лалдаанууд болоо гэжэ тэмдэглэхээр. Монгол ороной барилдааша Гончик­тапхай сугларагшадай дура буляагаа. Тэрэ уулзалга бүхэндэ һонирхолтой барилдаа харуулжа, шанга бүхэшүүлэй нюрга шоройдуулһан байна. Батор Цыренов, Ринчин Сан­жиев, Мунко Бадмаев болон бусад энэ монгол тамиршанда шүүгдээ һэн. Оройдоол финалда Цыбик Максаров­та тэрэ диилдээ.

63 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Баргажан дасанай Алексей Монтоев Сартуул Булагай дасанай Евге­ний Гармаевые илажа гараа. Хурам­хаанай дасанай Арсалан Биликтуев финалда Артём Раднаев нүхэртэеэ гаража, нэгэдэхи һуури эзэлээ.


Теги: бүхэ барилдаанНаши издания