Главная / Новости /Спорт / Монголой шатаршан шалгараа

Монголой шатаршан шалгараа

14-03-2018

Түргэн шатараар заншалта мүрысөөн Ивалгын дасанай дэргэдэхи Буддын шажантанай дээдэ һургуули соо мартын 9-11-эй үдэрнүүдтэ болобо. Энэ хадаа Ородой Кубогта хүртэхын түлөө нэгэ шата болоно гээд һануулая. Мүнөө жэлэй мүрысөөндэ 615 хүн наадаба.

Нээлгын баяр ёһололой үедэ хабаадагшадые Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев һайхан үгэнүүдээр амарша­лаа. Мүрысөөндэ хабаадажа байһан уласхоорондын гросс­мейстер гэжэ үндэр нэрэ зэргэтэй 19 шатаршан хэм­жээ ябуулгые шэмэглээ гэжэ абаһаар лэ тэмдэглээ.

- Жэл бүри ерэдэг гроссмейстернүүдтэ баярые хүргэхэ байнаб. Юуб гэхэ­дэ, шатарша бүхэн тэдээн­тэй хюлгын саана уулзаха һанаатай эндэ ерэнэ. Мүн ургажа ябаа залуу хүбүүд, басагаднай түрүү шатарша­дай наада өөрын нюдөөр ха­рахадаа, дүй дүршэл абана ха юм, - гэжэ Дамба Аюшеев хэлэбэ.

Нохой жэлэй гараад байхада, мүрысөөнэй үнгэргэгдэжэ байһые Дамба Аюше­ев һануулаа. Тэрэ дооромбо лама Эрдэни Хайбзуун Гал­шиевай үгэнүүдые суглараг­шадта тайлбарилжа үгэһэн байна.

- Хүн бүхэндэ гэртээ нохой бариха хэрэгтэй. Юуб гэхэ­дэ, муу байдалай тохёолдо­од байбал, маанадые нохой һэргээжэ шадаха. Тиимэһээ мүнөө жэл нохойн ашаар һэргэг байжа, шэнэ нюдөөр ажабайдалаа хаража байхам­най болтогой, - гэжэ Дамба Аюшеев хөөрөө.

Буряад Уласай Засагай га­зарай Түрүүлэгшын орлогшо Баир Цыренов, Буряадай Ара­дай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Вячеслав Ирильде­ев, эгээл үндэр наһатай ха­баадагша Сергей Гончикович Санжиев гэгшэд сугларагшадые амаршалһан байна.

- Буряад орондомнай шатар һайнаар хүгжэжэ бай­на гэжэ хэлэхээр. Юуб гэхэдэ, аймаг бүхэндэ, Улаан-Үдэдэ олон хүнүүдэй хабаадалга­тай тулалдаанууд үдэр бүри үнгэргэгдэнэ. Мүн манай ур­гажа ябаа залуу халаан һайн дүнгүүдые харуулна. Апрель һара соо Ородой чемпио­надта аяар 11 эдиршүүлнай хабаадахань, - гэжэ Буряа­дай шатарай федерациин хүтэлбэрилэгшэ Вячеслав Ирильдеев омогорхон хэлээ.

Олон мэдээжэ шатар­шад Ивалга ерэхэһээнь урид Эрхүү хото айлшалаад гараа. Тэндэ түргэн шатараар Эрхүү можын Амбан захирагшын шангуудта хүртэхын түлөө мүрысөөн болоһон байна. Буряадайшье шатаршад ам­жалтатайгаар тэндэ хабаа- дажа ерээ. Шангай 7-дохи һуури уласхоорондын ма­стер Жамсаран Цыдыпов эзэлээ. 19 наһа хүрөөдүй эхэнэрнүүдэй дунда Арюна Дашдорж ба Екатерина Гыр­генова гэгшэд нэгэдэхи-хо­ёрдохи һууринуудта гараа. 19 наһа хүрөөдүй эрэшүүлэй дунда Кирилл Базырцыренов мүнгэн медальда хүртөө. 15 наһа хүрөөдүй хүбүүд, ба­сагадай дунда Кира Турусова 1-дэхи болон Данил Алексеев 2-дохи һууринуудые эзэлээ.

Ивалгын дасанда Монго­лой тамиршан, уласхоорон­дын мастер Сумья Билгүүн бүхы гроссмейстернүүдые хойноо үлөөжэ, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Тэрэ 13 шатада 11 очко абаа. Дүрбэн шатаршан 10,5 очкотойгоор мүрысөөгөө түгэсхөө. Эрхүү хотодо түрүүлһэн Новоси­бирскын гроссмейстер Сер­гей Юдин хоёрдохи һуурида гараа. Мүн талмайн эзэн Жамсаран Цыдыпов гурбада­хи һуури эзэлээ.

Эхэнэрнүүдэй дун­да уласхоорондын гросс­мейстер Инна Ивахинова түрүүлжэ гараа. Инна хадаа энэ мүрысөөндэ өөрын ша­тарай һургуулиин 30 шатар­шадые асаржа хабаадуулһан байна. Тиимэһээ Инна өөрөө наадахаһаа гадна, үхибүүдэйнгээ хойноһоо ха­ража үрдеэ.

Монголой шатаршад Бям­бацырен Гаримагнай болон Очирхуяг Үлзыхэшэгжаргал эдиршүүлэй дунда шалгараа. Эндэ Кирилл Базырцыренов болон Екатерина Гыргенова гэгшэд гурбадахи һуури эзэ­лээ гээд хэлэхэ хэрэгтэй.

Хори аймагай Юрий Хаго­ев, Улаан-Үдын Константин Балханов, Виктор Шарыпов болон Светлана Жеребцова гэгшэд аха захатанай дунда түрүү һууринуудые эзэлээ.

Хабаадагшадай тэмдэглэһээр, заншалта ёһоороо мүрысөөн үндэр хэмжээндэ эмхидхэгдээ. Шата бүхэндэ 10 наада шата­рай федерациин сайт дээрэ сэхээр хараха арга олгогдоо.

Авторай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: шатараар мүрысөөнНаши издания