Главная / Новости /Общество / Урладаг байхада, үлүү болохогүйл

Урладаг байхада, үлүү болохогүйл

15-03-2018

Эдир уран гартан

Хурамхаанай нэмэлтэ һуралсалай түбтэ ажалай хэрэгээр ороходомни, үхибүүд гар урлалай кру­жогто сүлөөгүй ажаллажа байгаа. Уриханаар энеэбхилһэн, зохидхон шарайтай багша Ирина Будаева хүүгэдтэ дулааханаар, тэсэмгэйхэнээр хандажа байгаа бэлэй. Шабинарынь багшадаа тон дуратайнууд, бага-сага шууялдаадшье абахадаа, шэнгэхэнээр шэбэнэн һагад дуугарһан багшынгаа үгыень дары булта ойлгожо, дуугайханууд ажалаа дүүргэнэд.

- Хүн гээшэ ганса эр­дэм мэдэсэдэ һураха бэшэ, баһал бүхы юумэ өөрөө бүтээжэ һураха ёһотойл гэжэ һананаб. Саашадаа томо болоод ябахадаа, гараараа бүтээжэ шадаха ар­гань хэзээдэшье туһатай, хэрэгтэй байхал даа, - гэжэ Ирина Валерьевна аргаахан хөөрөөгөө эхилбэ.

Тэрэ Уланхаанай дунда һургуули дүүргэһээр, уран зурааша-модельер болохо һэдэлгэ хэһэн юм. Теэд ти­имэ һургуулида орохонь хүдөөгэй басаганда хэсүүшэг лэ байгаа. Тиимэһээ хойто жэлынь Зүүн Сибириин соёлой академиин аяншал­гын менеджерые бэлдэдэг таһагта орошоһон юм.

- Өөрөөшье мэдэнгүй, бэлэхэнээр шалгалтануудые дабаһаар лэ, дээдэ һургуулиин оюутан бо­лошоо һэм. Теэд һуража эхилхэдэмни, аяншалгада гараха болон бусад ажал намда балайшье таараагүй. 4-дэхи курсын оюутан бай­хадаа, дээдэ һургуулияа ор­хёо һэм, - гэжэ Ирина Вале­рьевна хөөрэнэ.

Түрэлхиин уран гартай, юумэ оёхо, нэхэхэ, зураха, элдэб зүйлнүүдые бүтээхэ бэлигтэй хадаа сүлөө сагтаа элдэб янзын юумэ урладаг байгаа. Нэгэтэ Интернет соо полимернэ шабараар яагаад юумэ бүтээхэб гэжэ хэшэ­эл хараад, ехэтэ һонирхоо. Түрүүн тэрээгээр зүүдхэлнүүдые, һүүлдэнь элдэб дүрсэнүүдые дархалжа эхи­лээ.

- Полимернэ шабара­ар юумэ дархалаад, халуун пеэшэн руу хэжэ хатаагаад, һүүлдэнь үнгэтэ будагаар шэрдээд, лак хэ­рэглэн ялалзуулхаш. Эдэ зүйлнүүдтэ үхибүүдые үшөө һурганагүйб. Юундэб гэхэдэ, гаргаша ехэтэй, үнэтэй зүйл, - гэжэ багша хөөрэнэ.

2016 ондо Хурамха­анда Хүдөөгэй зунай на­адануудай фестивалиин үнгэргэгдэхэдэ, Ирина Будаевада гарай бэлэг бэлдэхэ захил хэхэдэнь, үнгэтэ баабгайхануудай дүрсэнүүдые бүтээһэн юм. Эвенкнүүдэй “Болдёор” наадануудта арадай заншал­та зүүдхэл, гар бэлэгүүдые бүтээһэн байна. Жэлэй тэмдэгүүдые, жэшээнь, мүнөө жэлэй нохойн дүрсэ, мүн баһа үнгэтэ һайхан зүйлнүүдые урлана.

Ирина Будаевагай бүтээлнүүд

6-дахи ангиин Дари Гар­маева байгаалиин бэлэглэһэн бэлигтэй юм. Тэрэ юумэ зурадаг, уран гоёор бүтээдэг. 12-той Алина Зана­ева уран зурагта абьяастай. Лариса, Лиза болон бусад басагад булта уран зура­гай нюуса таажа эхилэнхэй. Иигэһээр энэ гуламтаһаа уран бэлигтэйшүүл урган гарахань дамжаггүй. Юун­дэб гэхэдэ, аятайхан абари зантай, зохидхон багшын хэшээлнүүд сэдьхэлдэнь мүр сараа үлөөхэл байха. Иимэ багшатай ушарха аза тала­антай үхибүүд наһанайнгаа харгыда бэрхэ, шадамар, һайхан сэдьхэлтэй байхал ёһотой.

Цырегма Сампиловагай гэрэл зурагууд

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: уран бүтээлНаши издания