Главная / Новости /Общество / Жэлэй дүн согсолбо

Жэлэй дүн согсолбо

15-03-2018

Байгша оной мар­тын 7-до Арадай уран бүтээлэй түб үнгэрэгшэ жэл­дэ бэелүүлһэн ажалайн­гаа дүн согсолһон суглаа үнгэргөө. Түбтэ мүнөө та­бяад шахуу соёлой мэргэ­жэлтэд хүдэлнэ. Эдэ зон һонин-һонин түсэлнүүдые бэелүүлжэ, Буряадайнгаа соёл сахин хүгжөөлгэдэ горитой хубита оруул­даг. Уласай олон тоото арадай аман зохёолой бүлгэмүүдые дэмжэн хүгжөөнэ, ерээдүйн одо­дые элирүүлжэ, мэдээжэ болгоно.

Үнгэрһэн жэлэй ажал хэрэгүүд

2017 ондо Арадай уран бүтээлэй түб бүхыдөө 46 хэмжээ ябуулга үнгэргөө юм. Тэдэнэй дунда шэнэшье түсэлнүүд олон. Харин зан­шалта болоһон мүрысөөнүүд мүнөөшье ургажа ябаа улаан бургааһадта хэрэгтэй зан­даа гэжэ тэмдэглэлтэй. “Баа­тар, Дангина”, “Байкальский хоровод”, “Наранай туяа”, “Цветок Байкала”, “Театрай фестиваль”, үндэһэ яһатанай һайндэрнүүд - “Сагаалган”, “Сурхарбаан-Наадан” гэхэ мэтэ олон тоото хэмжээ ябу­улганууд хүн зоной дура үнинэй буляанхай ааб даа.

- Үнгэрһэн жэлдэ манай түб шэнэ гэртэ орожо, ехэ баяртай байнабди. Эндэм­най бүхы юумэн хараалаг­данхай. Репетици хэдэг томо танхимуудтай болонхойбди. Мүнөө найман бүлгэм ажа­лаа ябуулна. Хатарай мэдээжэ “Лотос” болон “Булжамуур” ансамбльнууд, эхэнэрнүүдэй хоор, бэшэниинь арадай аман зохёолой бүлгэмүүд болоно, - гэжэ тус түбэй захиралай ор­логшо Сергей Доржиев тэм­дэглээ. - Хэжэ байһан ажалдаа булта эдэбхитэйгээр хабаа­далсадаг. Мүнөө энэ һаруул, үргэн байшандаа арадай зу­рагуудай үзэсхэлэнэй танхим түхеэрхэеэ һананабди. Энэ ажалаа мүнөө жэлһээ ябуулхабди.

Нёдондо уласхоорондын, можонууд хоорондын бо­лон уласай хэмжээнэй олон фестиваль, мүрысөөнүүд үнгэргэгдөө. Хүн зон ехэл һонирходог, хабаададаг юм. Һүүлэй жэлнүүдтэ соёл, уралиг хүгжэлтэтэй байна. Юундэб гэхэдэ, хүдөө ню­тагуудта соёл һэргээгдэжэ эхилэнхэй. Шэнэ соёлой байшангууд нээгдэжэ, хүн зон баяртай байна. Сергей Доржиевичай онсолһоор, үнгэрһэн жэлдэ арадай бо­лон жэшээтэ бүлгэмүүдые дэмжэлгэдэ, хубсаһа ху­нар, хүгжэмэй зэбсэгүүдые һэльбэн шэнэлхэ хэрэгтэ Буряад Уласай Соёлой яа­ман мүнгэ һомолоо. Тиин түбэй захиралай орлогшо жэл бүхэндэ иимэ дэмжэлгэ үзүүлэгдэжэ байха гэжэ най­дана.

2017 ондо хүүгэдтэ зо- рюулагдаһан үлгын дуунай “Бүүбэй, Бүүбэй, Бүүбэйхэн” болон “Буряад хүнэй юр­тэмсэ: нялха нарай үеын ёһо гуримууд” гэһэн номууд хэблэгдэһэн байна. Хоёрдохи номойнь үргэлжэлэл хэблэгдэхээр хараалагдана. Эдэ түсэлнүүд Соёлой яаманай дэмжэлгээр, Буряад хэлэнэй гүрэнэй уласай программын ашаар бэелүүлэгдэһэн бай­на.

Суглаанда Соёлой яама­най Соёл болон уралигай хорооной түрүүлэгшын ор­логшо, таһагай дарга Татья­на Дугарова хабаадаа. Тиин тэрэ жэлэй туршада ашаг үрэтэй, амжалтатай ажал ябуулагдаа гэжэ тэмдэглээ.

Байгша ондо хараалагдаһан түсэбүүд

Нэн түрүүн энэ жэлэйн­гээ “Алтаргана” наадан­да бэлдэлгын нилээд ехэ ажал ябуулагдаха. Апрель һараһаа эхилээд, шэлэн абалгын олон тоото хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ. Мүн энэ жэлдэ олон хэмжээ ябуулганууд Буряад Уласай 95 жэлэй ойн баярта зорюу­лагдаха. Эгээл шухалань гэ­хэдэ, түбэйхид мэдээжэ уран зурааша Лубсан Доржиевич Доржиевай 100 жэлэй ойн баярта хоёрдохи жэлээ бэл­дэлгэ ябуулжа байнхай. Энэ хүн хадаа буряад угалза­нуудые мүнөө саг болотор хүгжөөһэн, буряад зуралгын уралиг һэргээһэн габьяатай юм. Бүтээлнүүдынь уран зу­раашадта ехэ туһа боложо үгэдэг. Ноябрь һарада ехэ үзэсхэлэн дэлгээгдэхээр ха­раалагдана.

“Бидэ уран зурааша­най ажалнуудтай гэрэл зу­рагуудай альбом хэблэхэ һанаатайбди. Энэ хэрэгтэ ехэ мүнгэн гаргашалаг­даха. Тиимэһээ грантын түсэлнүүдтэ хабаадаха зо­рилго табинабди”, - гэжэ Арадай уран бүтээлэй түбэй захиралай орлогшо Сергей Доржиевич түсэбүүдээрээ хубаалдаа. 

Сэсэг ШОЙНХОРОВА

Теги:Наши издания