Главная / Новости /Культура / Буряад Уласта “Найдал” урилдаан шэнэ нэрэнүүдые элирүүлбэ

Буряад Уласта “Найдал” урилдаан шэнэ нэрэнүүдые элирүүлбэ

30-03-2018

Байгша оной мартын 29-дэ Улаан-Үдэ хотодо Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ оперо болон баледай театрта “Найдал” гэһэн табадахи уласхоорондын хүгжэмэй урилдаанай гала-тоглолтонь үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрбэ.

Тус урилдаан 1997 онһоо эхи абажа, дүрбэн жэлэй нэгэ удаа эмхидхэгдэдэг. Эндэ Алас Дурна зүгһөө, Монгол оронһоо, Эрхүү можоһоо, Кемерово, Красноярск болон Новосибирск хотонуудһаа, Яхад, Хакаси, Тыва болон Буряад уласуудһаа 400 шахуу хүүгэд эдэбхитэйгээр хабаадаба. Мүнөө жэл түрүүшынхиеэ “Россия 24” субагаар сэхэ дамжуулагдаа.

Ородой Холбоото Уласай болон Буряад Уласай Соёлой яаманууд - энэ урилдаанай эмхидхэн байгуулагшад, харин П.И Чайковскиин нэрэмжэтэ урлагай колледж эмхидхэгшэнь болоно.

Энэ хэмжээ ябуулга элдэб янзын хүгжэмэй зэбсэгүүд дээрэ наадажа шадаха бэлиг талаантай эдир гүйсэдхэгшэдые элирүүлхэ, олон шэглэлтэй хүгжэм дэлгэрүүлхэ, хүгжэмэй һургуулиинуудые дэмжэн хүгжөөхэ гэһэн гол зорилготой юм.

“Найдалай” түгэсхэлэй тоглолтодо хүгжэмдэ дуратайшуул, хүгжэмшэд, соёлшод ерэжэ, морин хуур, фортепиано, ятаг, домбра, маримба гэхэ мэтэ олон зэбсэгүүдэй аялга шагнажа, шэхээ хужарлуулба. Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева түгэсхэлэй тоглолто нээжэ, амаршалгын үгэ хэлэхэдээ:

- Уужам Буряад нютагтамнай “Найдал” гэһэн уласхоорондын урилдаан үнгэржэ байна гээшэ. Мүнөөдэр олон тоото хабаадагша хүүгэд - манай ерээдүйн сагай одод болохо гэжэ найданабди. Эдэ үхибүүдэй гэртэхиндэ, хүгжэмэй багшанарта хүгжэмдэ һургажа, элдэб янзын зэбсэг дээрэ аянгатуулан, аялга зэдэлүүлхэ бэлиг шадабаритай болгожо байһандань баярые хүргэнэб, - гэжэ хэлээ.

П.И Чайковскиин нэрэмжэтэ уралигай колледжын захирал Баир Турбянов амаршалхадаа, энэ хүгжэм аялгын һайндэр улам хүгжэг лэ, шэнэ нэрэнүүд элиржэ, одон шэнгеэр толорог лэ гэжэ үреэгээ.

Түгэсхэлэй тоглолтодо хабаадагшад уран һайханаар, хүнэй зүрхэ сэдьхэл хүдэлгөөжэ, ямар бэ даа үзэгдэл гү, али байдал зураглаһан мэтээр аялгануудые урдуулан гүйсэдхөө.

Урилдаанай дүн гаргалгын саг дүтэлжэ, Гран-при шанда хүртэгшын нэрэ элирбэ. Эритэ зэбсэгүүдые бүтээдэг мэдээжэ уран дархан Жигжит Баясхалановай мүнгөөр ба хас эрдэнеэр бүтээһэн Кубогта болон Буряад Уласай Засагай газарай 100 мянган түхэригэй сертификадта Улаан–Үдэ хотын 13 дүгээр хүгжэмэй һургуулиин шаби Вячеслав Норбоев хүртэбэ (хүтэлбэрилэгшэнь Александра Кривец). Мүн эрилтэ ехэтэй жюриин гэшүүдэй зууршалгаар “Ёһо заншалаа сахин хамгаалһанай түлөө” гэһэн тусхай шанда П.И. Чайковскиин нэрэмжэтэ уралигай колледжын оюутан Батомункуева Сэлмэг хүртөө (хүтэлбэрилэгшэнь Валентина Намдыкова, концертмейстер Татьяна Казакова).

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Сэсэг ШОЙНХОРОВА


Наши издания