Главная / Новости /Общество / «Бурятзолото» нэгэдэл 2018 ондо 4,2 тонно үлүү алта угаахаар түсэблэнэ

«Бурятзолото» нэгэдэл 2018 ондо 4,2 тонно үлүү алта угаахаар түсэблэнэ

10-04-2018

Буряад Уласта эгээл ехээр алта угаадаг компанинуудай нэгэн - «Бурятзолото» нэгэдэл (уласхоорондын Nordgold компанида ородог) «Ирокинда» болон «Холбинский» уурхайнуудта энэ жэл 4,2 тонно үлүү алта угаахаар түсэблөө.

Жэлэй эхиндэ «Бурятзолото» нэгэдэлэй нөөсэ 18,7 тонноһоо үлүү байгаа. Нөөсэеэ ехэдхэхын тулада нэгэдэл мүнөө жэл 112 модо газарта нүхэ малтажа, 7,5 модо газарта ашагта малтамал бэдэрэлгын ажал ябуулха. Хоёр уурхайнуудта 2018 ондо дүн хамта 607 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ.

«Бурятзолото» нэгэдэлэй ахамад геолог Геннадий Шуляк:

- Бэдэрэлгын, шэнжэлэлгын ажалда шэглүүлэгдэдэг мүнгэн зөөри хододоо ехэ боложол байха ёһотой – энэмнай ажахын хэдэн жэлээр уридшалһан түсэб юм. Энэ талаар «Бурятзолото» нэгэдэл саг үргэлжэ мүнгэ зөөри шэглүүлжэл байдаг. Алтанай нөөсэ яһала ехэ, 2017 ондо 2,3 тонно үлүүгээр алта угааһан байнабди. Харин мүнөө жэл ажалаа бүри ехээр үргэдхэхэмнай гээшэ. Энэ хадаа уурхайнуудай үшөө удаан хүдэлхэ байһыень гэршэлнэ, - гэжэ мэдүүлээ.

«Холбинский» уурхайда 2018 ондо Зүүн-Холбинско ашагта малтамалай газарай хүрьһые урбуулжа, нөөсын хэр зэргэ байһые сэгнэхэ. “Холба-2” түсэлөөр баһал иимэ ажал ябуулагдаха. Ашагта малтамалай “Гранитная” нөөсые шэнжэлэлгэ саашадаа үргэлжэлүүлэгдэхэ. «Ирокинда» уурхайда алтанай юһэн гол һудалнууд шэнжэлэгдэхэ. «Случайная», «Медвежья», «Высокая» болон «2Б» һудалнуудай нөөсэнүүд баян байхаар хүлеэгдэнэ. Үшөө тиихэдэ нээмэл аргаар ашагта малтамалнуудые абаха арганууд шэнжэлэгдэхэ. Мүн баһа уурхайда дүтэ оршодог «Жанокская» газар шэнжэлэгдэхэ. Тэндэхи нөөсэ бүри баян байхаар хүлеэгдэнэ.


Теги:Наши издания