Главная / Новости /Экономика / 2018 ондо Буряад Уласта хоёр һургуули ашаглалгада тушаагдаха

2018 ондо Буряад Уласта хоёр һургуули ашаглалгада тушаагдаха

10-04-2018

2018 ондо Буряад Уласай эдэй засагай яаманда бюджедһээ мүнгэ зөөри оруулгые бэелүүлэн 1194-һөө бага бэшэ һууритайһургуулинууд баригдаха гэжэ түсэблэгдэнхэй. Тиихэдэ Улаан-Үдын 112-дохи кварталда 744 һууритай болон Гүрэльбэ һууринда 450 һууритай һургуулинууд баригдаха юм. Энэ барилгада 441, 7 сая түхэриг һомологдонхой. Болбосоролой шэнэ эмхинүүдэй баригдахада, хотын һургуулинууд нэгэ бага сүлөөрхэ. Тиигэбэшье түрүүлэн бэелүүлхэ гол зорилгонуудай нэгэн хадаа гурбадахи халааниие усадхалга болоно.

Буряад Уласта хабдартай үбшэнэй диспансерэй барилга дүүргэхэ гэжэ хараалагданхай. 2018-2020 онуудта тус барилгада 2,9 миллиард түхэриг гаргашалагдаха. Улас дотор фельдшерскэ-акушерскэ 6 пункт, Хэрэн тосхондо хүүгэдэ й поликлиникэ болон хабдартай үбшэнтэнэй диспансерэй дэргэдэ поликлиникэ барилгада мүнгэн һомологдохо юм. Романовка һууринда эмнэлгын түб болон аймагуудһаа үбшэнтэниие вертолёдоор асаржа, тэрэнэй талмай барилгын түсэлэй ажалнууд ябуулагдаха юм. Тэрэнһээ гадуур ниигэмэй удха шанартай эмхинүүд - соёлой, тамирай байшангууд, тэрэ тоодо Хэжэнгэ нютагта тамирай-соёлой байшанай барилга дүүргэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.


Теги: Буряад Уласай Эдэй засагай яаман мүнгэ һомололго һургуулинуудые барилга16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания