Главная / Новости /Экономика / «Сколково» жасын түлөөлэгшэд Улаан-Үдэдэ олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мүрысөөндэ илагшадые элирүүлхэ

«Сколково» жасын түлөөлэгшэд Улаан-Үдэдэ олзын хэрэг эрхилэгшэдэй мүрысөөндэ илагшадые элирүүлхэ

10-04-2018

Шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын холын хараата түсэлнүүдые элирүүлхэ зорилготой Ородой Холбоото Улас дотор эгээл томо хэмжээ ябуулгануудай нэгэн Буряадай ниислэл хотодо эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэнэ. Энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаха тухай 500-гаад мэдүүлгэ ороһон байна. Мүнөөдэр, апрелиин 10-да, амжалта туйлаһан эрхим гурбан түсэл Сколководо олоной анхаралда дурадхагдаха. Түрүү һуури эзэлһэн түсэлдэ олзын хэрэг эрхилэлгэеэ хүгжөөлгэдэ 300 мянган түхэригэй шан барюулагдаха,

Мүрысөөн мэдээсэлэй, үйлэдбэриин, био- болон эмнэлгын технологинууд гэһэн гурбан номинацида үнгэргэгдэхэ.

Ородой Холбоото Уласай болон Европын олзын хэрэг эрхилэлгын хүтэлэгшэ мэргэжэлтэ шүүбэришэд олзын хэрэг эрхилэгшэд болон эрдэмтэд болбосоролой программада эмхидхэхэ, лекцинүүдые уншаха. Европодо урагшатайгаар олзын хэрэг эрхилдэг, «Сколково» жасын юрэнхылэгшын зүблэгшэ Пекка Вильякайнен фестивалиин хүндэтэ айлшаар буунхай.

Үсэгэлдэр үнгэргэгдэһэн хэмжээ ябуулгын нээлгын баяр ёһололдо Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадахадаа, шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын иимэ фестивальнууд ехэ удха шанартай гэжэ тэмдэглэбэ.

«Уласай хүгжэлтэдэ энэ түсэл түлхисэ болохо. Буряадта болбосоролой һайн бааза, эрдэмэй болон үйлэдбэриин ёһо заншал, арга боломжонууд бии. Хабаадагша бүхэн олзын хэрэгээ харуулха аргатай. Илангаяа залуушуул сэгнэшэгүй дүй дүршэлтэй боложо, хүтэлэгшэ мэргэжэлтэдэй лекци шагнаха арга боломжотой», - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Фестивалиин хэмжээндэ хүтэлэгшэ мэргэжэлтэд олзын хэрэг эрхилэлгэ уласхоорондын дэлгүүртэ гараха холын хараата түсэбүүд тухай хэлсэбэ. Хэмжээ ябуулгын хүндэтэ айлшан Пекка Вильякайнен оршон байдалда мүнгэ һомололго ехэнхидээ шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын түсэлнүүдтэ болон олзын хэрэг һая эрхилжэ байһан залуушуулда дамжуулагдана гэжэ хэлэбэ. Бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөлгэдэ тэрэ олоной анхарал хандуулна. Юундэб гэхэдэ, олзын хэрэг эрхилэлгын хүгжэлтын ашаар ажалай һууринууд түргөөр байгуулагдаха аргатай ха юм.

«Оршон байдалда ажалай һууринууд хангалгын байгууламжын түсэлнүүд болон үйлэдбэринүүдтэ байгуулагдана бэшэ. Түрүүлэн ябаһан үйлэдбэринүүдтэ информатизаци болон шэнэ технологинууд ажалай шухала һалбаринуудай нэгэн болонхой. «Сколково» жаса олзын хэрэг эрхилэлгэдэ мэдэсэ болон технологинуудай талаар туһа хүргэхэ гэжэ байгуулагданхай. Бидэ олзые хэрэг эрхилжэ байһан залуушуулта һаад ушаруулангүй, тэдэндэ туһалха ёһотойбди», - гэжэ Пекка Вильякайнен тэмдэглэбэ.

Мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада 30 түсэл ороһон байна. Харин эрхим гурбан ажал «Сколково» жасада дэлгэгдэжэ, гол шан – 5 сая түхэригтэ хүртэхэ аргатай.

Буряад Уласай үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай сайд Алексей Мишенин хабаадагшадта хандахадаа, Буряад улас болон «Сколково» жаса аша үрэтэйгөөр ажалаа суг ябуулна. Тэрэнэй ашаар, уласай олзын хэрэг эрхилэлгэ улам хүгжэнэ.

«Эндэ харуулһан түсэлнүүд нэн түрүүн хүнүүдтэ зорюулагдана гэжэ мартаха хэрэггүй. Шэнэ юумэ нэбтэрүүлгын олзын хэрэг эрхилэлгэ хадаа манай ажаһууһан, ажаһууха оршон байгуулна ха юм», - гэжэ Алексей Мишенин хэлэбэ.

Фестивалиин хэмжээндэ мүрысөөнһөө гадуур шэнэ юумэ нэбтэрүүлгэ болон болбосон түхэлтэй хотын оршон хүгжөөхэ программанууд эмхидхэгдэнэ. Тиихэдэ «Сколково» жасын бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгэ хүгжөөлгын мэргэжэлтэ шүүбэришэд,олзын хэрэг эрхилэгшэд лекцинүүдые уншаха.

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Мишенин Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото олзын хэрэг эрхилэлгэ Алексей ЦыденовНаши издания