Главная / Новости /Общество / Ангиин эрхим хүтэлбэрилэгшэ - Бабантаһаа

Ангиин эрхим хүтэлбэрилэгшэ - Бабантаһаа

10-04-2018

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Улаан-Үдэ хотодо заншалта “Ангиин эрхим хүтэлбэрилэгшэ” гэһэн урилдаан түгэсэбэ. Бабанта аймагай физкультурын багша Владимир Викторович Киселев энэ хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртөө.

Гурбан үдэрэй туршада бүхы аймагуудһаа ангиин 29 хүтэлбэрилэгшэд ерэжэ, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаа, бэлиг шадабарияа харуулхаяа оролдоо.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай таһагые даагша Татьяна Батомункуевагай хэлэһээр, тэдэ танихагүй үхибүүдэй ангитай ажал ябуулһан байна. Үшөө тиихэдэ хараа үзөөгүй түрэлхидтэ суглаа үнгэргөө.

Владимир Викторович Киселев Шэтын багшанарай дээдэ һургуули дүүргэмсээрээ Багдарин һууринда багшаар хүдэлжэ эхилээ. Тэрэ 25 жэлэй туршада физкультура заана.

- 2017-2018 онуудай һуралсалай жэлдэ анха түрүүшынхиеэ намда анги даалгаа. Иигэжэ олон үхибүүтэй болоходоо, минии зосоо наран гаража, мүнөө тэдээнтэеэ адли залуу болоод, ажалаа ябуулнаб. Бүхы хэрэгүүдээ нэгэ амин болон бүтээхэдэ гоёл даа. Урид яагаад ангигүй ябаабиб гэжэ гайхахаар, - гэжэ илалта туйлагша баяртайгаар хөөрэнэ. 

Авторай гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Эрхим багша багшанарай мүрысөөн һургуулиНаши издания