Главная / Новости /Общество / Эсэгэ хүнэй нэрэ үргэхэ

Эсэгэ хүнэй нэрэ үргэхэ

11-04-2018

Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи Эсэгэнэрэй зүбшэлгын зүблэлэй анха түрүүшын суглаан үнгэрөө.

Эсэгэнэрэй зүблэл бол­босоролой, соёлой, эмнэл­гын эмхинүүдтэй, дотоодын хэрэгүүдэй, хуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй хэрэгүүдэй таһагуудтай болон бэшэшье эмхи зургаануудтай харилсаа холбоо­тойгоор хүдэлхэ болоно. Тиихэ­дээ гүрэнэй гэр бүлын бодолго бэелүүлгэдэ туһалха, муу байдал­тай гэр бүлэнүүдтэ үхибүү до­ромжолхо, эрхыень хазагайруул­ха мэтэһээ һэргылэмжын ажал ябуулха, эсэгэгүй хүүгэдэй хуби заяанда хабаадалсаха, эсэгын уялга дүүргэдэггүй эрэшүүлтэй хүдэлхэ, нэгэ үгөөр, үхибүүдэй, бүхыдөө гэр бүлын ажабайдал һайжаруулха гэһэн зорилго табиг­дана.

Зүблөөн дээрэ зүблэлэй бүридэл, эмхидхэлэй ажал гурим­шуулагдаа, эрхэ, үүргэнь тодор­хойлогдоо. Эндэ олон асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэбэ. Буряадай бол­босоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Доржи Ангарха­евай мэдээсэһээр, мүнөө дээрээ уласай һургуулинуудта эсэгэнэ­рэй 18 зүблэл байгуулагданхай юм.

Элүүрые хамгаалгын сайд Дам­бинима Самбуев бүһэтэйшүүлэй элүүрые хамгаалгын асуудалда онсо анхарал хандуулаа.

- Мүнөө сагта бүһэтэйшүүл дунда зэргээр оройдоол 64 наһа наһална, эхэнэрнүүд 74 хүрэтэрөө ябана. Архи, тамхяар бэеэ хорлоһоор, бүһэтэйшүүлнай элдэб янзын үбшэндэ нэрбэгдэ­нэ. Тиимэһээ эсэгэнэрэй элүүр хамгаалхын тула хэмжээнүүдые абаха хэрэгтэй, - гэжэ Дамбинима Самбуев хэлээ.

Зүблөөн дээрэ Буряад Ула­сай Толгойлогшо Алексей Цы­денов табанһаа олон хүүгэдые хүмүүжүүлжэ байһан түрэлхидтэ баярай оршон байдалда гэр бай­рын үнэмшэлгэнүүдые барюулаа. Улаан-Үдэ хотын Олег ба Ираида Балдановтан, Иван ба Ольга Ануф­риевтан зургаа-зургаан хүүгэдые үндылгэжэ байна. Тиихэдэ Ивал­га аймагай Оронго сомоной Ма­рина Мальтениновагай долоон үхибүүд, Ганзурино нютагай Ека­терина Качинагай зургаан хүүгэд угаа үргэлжэлүүлнэ.

“Хүүгэд гээшэ ганса ухаатай, эрдэмтэй үндыхэ бэшэ, нэн түрүүн һайн хүнүүд болохо ёһотой”,- гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Буряадта табанһаа олон хуу­лиин наһа гүйсөөгүй хүүгэдтэй эрхэтэдтэ 2011 онһоо гэр бай­ра һайжаруулгын програм­ма бэелүүлэгдэнэ. Тэрэнэй ёһоор, иимэ гэр бүлэдэ уласай бюджедһээ дунда зэргэ 2,2 сая түхэриг үгтэдэг.

Бүхыдөө 2011-2017 онууд­та 196 айл шэнэ гэр байратай болоо бшуу. Энэ хэрэгтэ уласай бюджедһээ 428,3 сая түхэриг һомологдоо. Мүнөө 321 гэр бүлэ ээлжээндэ байна. Энэ жэлдэ 23- дань дүн хамта 57 сая түхэригэй гэр байрын үнэмшэлгэнүүд ба­рюулагдаха. 

Авторай гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги:Наши издания