Главная / Новости /Общество / Хүүгэдые эмнэхэдэ хүнгэн болохын тула

Хүүгэдые эмнэхэдэ хүнгэн болохын тула

11-04-2018

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай шиидхэбэреэр Буряад Уласай хүүгэдэй поликлиникэнүүдтэ хэрэглэгдэхэ аргалам­жын зүйлнүүдые абахын тула 118 хахад сая түхэриг мүнгэн үгтэхэ болонхой.

Энээн тухай гарагша долооной эхиндэ уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй үнгэргэһэн түсэблэлгын зүблөөн дээрэ Элүүрые хамга­алгын сайд Дамбинима Самбуев мэдээсэбэ. Тэрэ­нэй хэлэһээр, хүүгэдэй поликлиникэнүүдэй ма­териально-техническэ байдал шэнжэлжэ, тусхай программа зохёохо ажал Элүүрые хамгаалгын яа­ман эхилэнхэй. Тэрэ ажал түргэн шууд бүтээгдэжэ, гүрэнэй Элүүрые хамга­алгын яаманай хүүгэдтэ медицинскэ туһаламжа үзүүлгын болон нарайл­хада туһаламжын албан­тай байгша оной майн нэ­гэн болотор зүбшэгдэхэ юм.

Гэхэтэй хамта, зохёог­дожо байгаа программын дүүрэн бэелүүлэгдэхын тула гансашье түбэй үгэһэн мүнгэн бэшэ, мүн манай уласай мүнгэн һангай туһаламжа хэрэг­тэй. Тиимэһээ гаргаша­лагдахаар хараалагдаһан мүнгэн дээрэ уласай бюджедэй нэмэри – 7 ха­хад сая түхэриг – үгтэхэ зэргэтэй. Түсэблэгдэһэн мүнгөөр хүүгэдэй поликлиникэнүүд болбосон түхэл һайжаруулагдажа , үхибүүдэй тэндэ ерэ­хэдэ, тааруу зохид байдал зохёогдохо. Нялха нарайнуудые хуу­райлха, хүхөөр үхибүүдые эдеэлүүлхэ таһалганууд түхеэрэгдэхэ, газааһаа орохо автоматическа үүдэнүүд табигдаха юм. Ниислэлэй 1-дэхи, 2-дохи, 3-дахи поликлиникэнүүд, Улаан-Үдын 4-дэхи боль­ница, Кабанскын айма­гай, Сэлэнгын эмнэлгын газарнуудта иимэ ажал эрхилэгдэхэ болоо.

Василий ЦЫБИКОВ

Теги: хүүгэдые эмнэлгэНаши издания