Главная / Новости /Общество / Бага эмнэлгын газарнуудые бодолтойгоор түхеэрхэ

Бага эмнэлгын газарнуудые бодолтойгоор түхеэрхэ

11-04-2018

2018 ондо манай уласай бага эм­нэлгын-акушерэй газар­нуудай (ФАП-уудай) бэлэн түхеэрэлгэнүүдые абаха хэрэгтэ Ородой Холбоо­то Уласай Засагай газарай нөөсэ жасаһаа 19,8 сая түхэриг үгтэхэ.

Россиин Элүүрые хамгаалгын яаманай мэдээгээр, 100 хүнһөө олон ажаһуугшадтай 10 нютаг сэлеэнгүүд Бу­ряадтамнай эмнэлгын газарнуудһаа холо ор­шодог юм. Хэрбэеэ эгээл дүтын эмнэлгын газарһаа 6 модонһоо үлүү холо за­йда бага иимэ тосхонуу­дай байбал, медицинскэ туһаламжаар тэндэхи зон хүсэд хангагданагүй гээд тоологдодог.

Гэхэтэй хамта, хүршэ Эрхүү можо болон Үбэр Байгалай хизаарта бэ­лэн түхеэрэлгэнүүдые тодхоод, бага эмнэлгын- акушерэй газарнуудые ашаглажа, хэр зэргэ ашаг үрэтэйгөөр ажаллажа байһые Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яа­ман шэнжэлжэ үзэһэн байна. Тэдэнь хүйтэн уларилтай газарта ба­лай таарамжагүй гээд элирүүлэгдээ. Иимэ ФАП-уудай байшану­уд соо үбэлдөө хүйтэн, баталагдаһан хэмжэ­эндээ арайл хүрэнэгүй тобошлогдоһон байха юм.

Харин тиихэдэ ма­най уласай аймагуудта һүүлэй жэлнүүдтэ оло­ор баригдаһан ФАП- ууд алишье талаһаа һураггүй дээрэ. Тиимэ ушарһаа тэдэниие тус­хай үнэмшэлгэтэй бол­гожо, саашадаа бэлэн түхеэрэлгэнүүдые аба­жа тодохохо ажалдаа хэрэглэхэ хэрэгтэй гээд элүүрые хамгаалгын сайд Дамбинима Самбуев тэм­дэглээ. 

Василий ЦЫБИКОВ

Теги: эмнэлгэНаши издания