Главная / Новости /Культура / Арадай дуушан алдартай

Арадай дуушан алдартай

11-04-2018

Буряад Уласай Тол­гойлогшо Алек­сей Цыденовэй зарлигаар буряад арадтаа мэдээжэ ира­гуу дуушан Бадма-Хан­да Аюшеевада “Буряад Уласай арадай артист” гэһэн нэрэ зэргэ олгог­добо.

Тээмэндэ “Баян талын аялга” гэжэ тоглолтын үедэ Бадма-Ханда Аюшеевада энгэрэй тэмдэг зүүлгэгдэжэ, үнэмшэлгэнь барюулагдаа.

Хитадай Арадай Ула­сай Үбэр-Монголой бэеэ даанги аймагай Шэнэхээн нютаг тоонтотой Бад­ма-Ханда Аюшеева бага наһандаа эжы, абатаяа Буряад орондоо буса­жа ерэһэн. Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадта һуража гараа.

Һургуулиин шаби байхадаа, дуушадай нэгэ урилдаанда орол­сожо, ялас гэмэ бэлиг шадабаряараа олониие гайхуулаа. Шүүгшэдэй түрүүлэгшэ байһан СССР- эй арадай дуушан Галина Шойдагбаева уяржа, ба­ярлажа, өөрынгөө гарһаа алтан часаа Бадма-Хан­дада зүүлгэһэн юм. Тиин, эдир дууша басаган Зүүн Сибириин гүрэнэй со­ёлой дээдэ һургуулида шалгалтагүйгөөр орожо һураһан гээшэ. Удаань дуу хатарай “Байгал” те­атрта ажаллаа. Дуушадай олон олон урилдаану­удта илаһан, шалгарһан байха.

Саашанхи зохёохы замдань үшөө ехэ амжал­та хүсэн, хонгёо һайхан хоолойгоороо буряад зо­ноо дэлхэй дүүрэн суур­хуулжа ябахань болтогой! 

Сэсэг ШОЙНХОРОВА

Теги: Бадма-Ханда Аюшеева дуушанНаши издания