Главная / Новости /Культура / Буряад арадай дуунууд Казань хотодо зэдэлбэ

Буряад арадай дуунууд Казань хотодо зэдэлбэ

11-04-2018

Улаан-Үдэ хотын “Хяагта” гэжэ ара­дай аман зохёолой бүлгэм Казань хо­тодо үнгэрһэн “На кры­льях таланта” гэһэн улас­хоорондын мүрысөөндэ түрүүлжэ, нютагаа бусаба.

Мартын 22-һоо 25 бо­лотор Казань хотодо олон түмэн хабаадагшад хатар, аялга дуун, хубсаһанай ха­ралган, уран һайхан үгэ бо­лон бусад шэглэлнүүдээр бэлигээ туршаһан байна. Эндэ арадай аман зохёо­лой бүлгэмүүдһээ гадна театрай бүлгэмүүд, ра­дио болон телевидениин хүдэлмэрилэгшэд, оюутад, һурагшад эдэбхитэй хабаадаа. Москва болон Санкт-Петербургһаа нэрэ солотой соёлшод ерэжэ, энэ һайхан мүрысөөнэй хабаадагшадые сэгнээ юм.

- Мүрысөөнэй түрүүшын шата Улаан-Үдэ хотодомнай үнгэрһэн юм. Тиин манай бүлгэм өөрын шэглэлээр түрүү һуури эзэлжэ, Казань ошохо эрхэдэ хүртөөбди, - гэжэ “Хяагта” бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Гэрэлма Дашипылова баяраараа ху­баалдана. - Бүлгэмһөөмнай юһэн хүн хабаадаа. Тэндэ буумсаарнай, ехэ дулааха­наар угтажа, гоё һайхан зо­шод буудалда байрлуулаа. Мүрысөөн үндэр хэмжээндэ үнгэрөө. Бидэ буряад ара­дайнгаа дуунуудые дуулаабди. Тиигэжэ 10 бүлгэмэй дунда түрүү һуури эзэлээб- ди. Жюриин гэшүүд бидэнэй бэлиг үндэрөөр сэг­нэжэ, магтаа бэлэй. Гадна һониншье, туһатайшье мастер-классууд үнгэрөө.

«Хяагта» бүлгэмэй зохёохы ажалай намтар

2012 ондо Хяагта аймагһаа гарбалтай улаан-үдөөрхин түрэл һайхан нютагайнгаа арадай аман зохёол хүгжөөхэ зорил­готойгоор “Хяагта” гэжэ бүлгэм байгуулһан юм. Ха­рин 2014 онһоо Улаан-Үдэ хотын “Рассвет” гэһэн соёлой байшанай дэргэдэ ажа­лаа ябуулдаг болоо. Тиигэжэ буряад арадайнгаа ёһо зан­шал, урданайнгаа дуунуу­дые һэргээжэ, дэлгэрүүлжэ, арадай аман зохёолой баян уута уудалан, дээжыень хүн зондоо дамжуулдаг юм.

Эгээл түрүүшын хабаа­дагшад – Хяагта аймагай Эн­хэ-Тала нютагай Александр Рампилов, Мөөрөөшын Бо­рис Цыбиктаров. Бүлгэм буряад һайхан дуунуудаа зэдэлүүлэн, зоной шэхэ ни­лээд хужарлуулна. Уласай, уласхоорондын, можонууд хоорондын олон тоото хэм­жээ ябуулгануудта эдэбхи­тэй хабаадажа, амжалтануудые туйладаг. Жэшээнь, “Зимняя соната” гэжэ улас­хоорондын мүрысөөнэй, “Лучшие из лучших” гэһэн уласхоорондын урилда­анай, мүн Сочи хотодо үнгэргэгдэһэн уласхоорон­дын урилдаанай нэгэдэхи шатын лауреат болоһон байна. Холо ойроор ходо ябаашье һаа, тоонто нюта­гаа мартангүй, нютагаар­хидтаа тоглолто харуулжа, шэхыень хужарлуулжа, ню­дыень баясуулдаг юм.

- Бүлгэмыемнай дэмжэ­жэ, үргэжэ байдаг «Рассвет» соёлой байшанай захирал Анна Пугачта, захиралай ор­логшо Валерий Буянтуевта, Светлана Нечепайда, Сер­гей Мироновто ехэ баярые хүргэнэб, - гэжэ “Хяагта” бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Гэрэлма Дашипылова хэлээ.

Сэсэг ШОЙНХОРОВА

Теги: Казань хото буряад дуунНаши издания