Главная / Новости /Культура / “Хүхюу буряад” мүрысөөнэй хошон үгэдэ дурайшуул

“Хүхюу буряад” мүрысөөнэй хошон үгэдэ дурайшуул

11-04-2018

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрта “Хүхюу буряад” гэһэн Уласай VI-дахи мүрысөөндэ хошон зугаада дуратайшуул дахяад сугларба.

Шог зугаагай урилдаанда үргэн Буряадай аймагуудһаахабаадагшад буужа, сугларагшадай зүрхэ сэдьхэл хүдэлгэжэ, юрын ажабайдалда үнгэ будаг оруулба. Энеэдэн хадаа хүнэй наһа утадхадаг гэжэ дэмы хэлсэдэггүй дээрэһээ, энэ үдэшэ сугларһан зон хүхюу хөөрөөнүүдые шагнажа, эгшэтэрээ энеэлдээд тараа.

Мүрысөөнэй эмхидхэн байгуулагшадые нэрлэбэл, Буряад Уласай соёлой яаман ба залуушуулай бодолгынболон тамирай яаман болоно. Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түб болон залуушуулай түб конкурс зохёон байгуулаа.Тиихэдэ олон тоото эбээн тэдхэгшэдэнэ мүрысөө дэмжэһэн байна.

Мүрысөөндэ хабаатаха тухайгаа 22 зон мэдүүлгэ үгэһэн байба. “Эрхим хөөрэгшэ”, “Эрхим зүжэг” ба “Буряад хэлэ һайн мэдэгшэ” гэһэн номинацинуудаарболон наһанай 5 илгаагаар мүрысөөн үнгэрөө.

“Эрхим хөөрэгшэ” номинацида 4-6 наһанай хүүгэдэй хоорондо Аха аймагай “Солнышко” сэсэрлигэй Этигэл Ринчинов - гурбадахи һуури, Улаан-Үдэ хотын 15-дахи “Радуга” сэсэрлигэй Тамир Дашидоржиев -хоёрдохи, түрүүшын һуури Бэшүүр аймагай Дунда Харлан нютагай Дмитрий Доксомов гэгшэд эзэлбэ.

7-10 наһанай хүүгэдэй хоорондо Ярууна аймагай Иисингэ нютагай Данзан Доржиев, Мухар-Шэбэр аймагай Хүсөөтэ нютагай Эрдэм Бадмаев гэгшэд шангай гурбадахи һуури хубааба. Нэгэдэхи һуурида Бэшүүр аймагай Дунда Харлан нютагай Барас Дайндаров, Зэдэ аймагай Доодо Бургалтайн Дарьяана Будаева гэгшэд хүртэбэ.

11-һээ 13 наһа хүрэтэр Ивалга аймагай Нурселениин Мэргэн Галсанов хоёрдохи шатын дипломоор, Захааминай 1 дүгээр һургуулиин Бато Будаев нэгэдэхи шатын дипломуудаар шагнагдаба.

14-17 наһанай хүүгэдэй дунда гурбадахи һуури Мухар-Шэбэр аймагай Хүсөөтэ нютагай Дмитрий Дамдинов, хоёрдохи - Зэдэ аймагай Инзагата нютагай Станислав Гомбоев, түрүүшын һуури Чимит-Доржо Раднаев гэгшэд эзэлбэд.

Зүгөөр 26 наһанһаа дээшэ зоной дунда Захааминай Дүтэлүүр нютагай Надежда Эрдынеева - хоёрдохи, Батор Жалсанов түрүү һууринуудые эзэлбэд.

Тиин “Харагшадай һайшаалай шанда” Ярууна аймагай Иисингэ нютагай Данзан Доржиевта барюулагдаа.

“Эрхим зүжэг” номинацида гурбадахи һуури “Боосоон” гэһэн зүжэгөөр Ярууна аймагай Иисингэ нютагай соёлой байшангай хүдэлмэрилэгшэд эзэлээ.Хоёрдохи һуури Захааминай 25 һургуулиин һурагшад, Түрүүшын һуурида Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи гимнази, 49-дэхи һургуулиин, 1-дэхи лицей-интернадай суглуулагдамал бүлэг хүртэбэ.

“Буряад хэлэ һайн мэдэгшэ” номинацида ород яһатанай аад, буряад хэлэ һайн мэдэхэ гурбан үхибүүд мүрысөөндэ хаба шадалаа туршалсаа. Тиигэжэ гурбадахи һуури Хяагтын дунда һургуулиин шаби Ксения Лештаева, хоёрдохи - Зэдэ аймагай Петропавловка һууринай Арина Григорьева, мүн түрүү һуури Зэдэ аймагай Инзагата һууринай Виталий Васильев гэгшэд эзэлбэд.

Мүрсөөнэй гол шан – 30 мянган түхэриг болон “Хүхюу буряад” гэһэн статуэткэ Ярууна аймагай Иисингэ нютагай Должид Дабаевна Доржиевада барюулагдаба. 

Авторай гэрэл зураг

Любовь ЦЫБЕНОВА

Теги: мүрысөөнНаши издания