Главная / Новости /Спорт / Гүнэйн басагад илалта туйлаба

Гүнэйн басагад илалта туйлаба

12-04-2018

Дымрыл Степановай зээ, Үбэр Байгалай хизаарта Ородой Холбоото Уласай шүүхын сагдаагай (приставуудай) албанай дарга Баясхалан Дамдинжапов шангуудые барюулаа 

Агын Буряадай тойрогой Гүнэй һайхан нютагта Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Дымбрыл Степано­вай дурасхаалда зорюулагдаһан волейболой тэмсээн үнгэрбэ.

Эндэ Ага тойрогой һургуулинуудай басагадай 8 команда хаба­адаа. Тэмсээнэй дүнгөөр Гүнэйн дун­да һургуулиин команда түрүүлбэ. Амитхаашын болон Хүнхэрэй ко­манданууд шангай һууринуудые эзэ­лээ.

Илалта туйлаһан басагад

Эрхим волейбол наадагша гэжэ Гүнэйн хоёр басагад – Сарюна Шарапова (10-дахи анги), Цымжид Загда­ева (8-дахи анги) гэгшэд тодорбо. Амитхаашын һургуулиин һурагша Алтана Жамьянова тусхай шанда хүртэбэ.

Дымбрыл Степановай шанда хүртэхын түлөө тэмсээн заншал­та болоһон юм. Түрэлхидынь энэ тэмсээнэй гаргашыень даадаг, һургуулиин багшанар һайханаар эм­хидхэдэг.

Д. С. Степанов – Эсэгэ ороноо хам­гаалгын дайнда десантник ябаһан. III шатын Алдар Солын, II шатын Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ор­денуудаар болон олон тоото медаль­нуудаар шагнагдаһан юм. 

Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Теги:Наши издания